Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Przetarg nieograniczony na: przebudowę boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie ul. Armii Krajowej 38.

Ogłoszenie zamieszczono: 26.07.2007 r.
Data składania ofert: 17.08.2007 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 17.08.2007 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Centralny nr postępowania SPW-343/59/07 Wołomin, dnia 26.07.2007r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 211.000 EURO

Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01 w. 152,
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na: przebudowę boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie ul. Armii Krajowej 38.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl.
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie ul. Armii Krajowej 38.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Miejsce realizacji: Wołomin, ul. Armii Krajowej 38.

Termin wykonania zamówienia: 40 dni od daty przekazania Wykonawcy terenu budowy.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki:
 są uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień,
 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 znajduja się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamwienia,
 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 Pzp).
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły:

spełnia/nie spełnia.

Wadium – 10 000,00 zł.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena - 100 %
Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.

Termin składania ofert upływa dnia 17.08.2007 r. o godzinie 10.00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.08.2007 r. o godzinie 10.30

w Starostwie Powiatu Wołomińskiego, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawie opisu przedmiotu zamówienia: Robert Rasiński – Naczelnik Wydziału Planowania i Realizacji tel. /022/ 787-43-01, -03, -04 wew. 148, 150,
- w sprawie dokumentów: Ewa Łuczyk – kierownik Biura Zamówień Publicznych tel. /022/ 787-43-01, -03, -04 wew. 152.

Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.

Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.

Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.

Pozostałe informacje:............

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: 26.07.2007 r.Specyfkacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfkacja Techniczna

Plany 1

Przedmiar Robót

Pytanie i Opowiedz 1

Opowiedź 2

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 26.07.2007 r., godz. 14.59
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 26.07.2007 r., godz. 14.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.07.2007 r., godz. 14.59Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1119 razy.