Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Przetarg nieograniczony na doposażenie bloku operacyjnego Szpitala Powiatowego w Wołominie w sprzęt medyczny i drobny sprzęt gospodarczy.

Ogłoszenie zamieszczono: 31.07.2007 r.
Data składania ofert: 10.08.2007 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 10.08.2007 r., godz. 12.00
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Centralny nr postępowania SPW-343/54/07
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 211.000 EURO

Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01 w. 152,
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na: doposażenie bloku operacyjnego Szpitala Powiatowego w Wołominie w sprzęt medyczny i drobny sprzęt gospodarczy.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl

Przedmiotem zamówienia jest doposażenie bloku operacyjnego Szpitala Powiatowego w Wołominie w sprzęt medyczny i drobny sprzęt gospodarczy.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Miejsce realizacji: Szpital Powiatowy w Wołominie, ul. Gdyńska 1/3.

Termin wykonania zamówienia: 4 tygodnie od daty podpisania umowy.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający poniższe warunki:
- wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji wykonawcy wraz z oświadczeniem o spełnieniu wymogów art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,
- wypełnione „Zestawienie parametrów i warunków wymagalnych” i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji wykonawcy,
- wykonawcy nie wykluczeni z postępowania na podst. art. 24 ustawy Prawa zamówień publicznych, a także spełniający warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 Pzp,
- wykonawcy nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczeń, że uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu,
- wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- uprawnienia (pełnomocnictwa) do reprezentowania Wykonawcy określające jego zakres zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych,
- zaoferowane wyroby odpowiadają wymogom zawartym w ustawie z dnia 20.04.2004 r.„o wyrobach medycznych” (Dz. U. Nr 93, poz. 896).

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

Wadium – nie wymagane.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Zadanie nr 4,5
- cena - 60 %
- jakość i walory techniczno-użytkowe - 40%

Zadanie nr 1, 2, 3, 6
- cena - 100%

Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.

Termin składania ofert upływa dnia 10.08.2007 r. o godzinie 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.08.2007 r. o godzinie 11.00 w Starostwie Powiatu Wołomińskiego, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
- w przedmiocie zamówienia: Sławomir Zarzycki tel. +48 22 76-33-259, Ewa Szoka
- w dokumentacji przetargowej: Ewa Łuczyk tel. +48 22 787-43-01 wew. 152.

Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.
Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.

Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.

Pozostałe informacje:-


Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: 31.07.2007 r.
Specyfkacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz oferty

Istotne postanowienia umowy

Pistolet wodno-powietrzny

Doposażenie do diatermii chirurgicznej

Elektrody

Zestaw narzedzi laparoskopowych

Narzędzia chirurgiczne

Folia naokienna

Informacja

Odpowiedź 1

Zawiadomienie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawy
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 31.07.2007 r., godz. 20.53
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 31.07.2007 r., godz. 20.53
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.07.2007 r., godz. 20.53Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1065 razy.