Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Przetarg nieograniczony na budowę chodnika i wjazdów bramowych ul. Załuskiego w Kobyłce.

Ogłoszenie zamieszczono: 01.08.2007 r.
Data składania ofert: 22.08.2007 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 22.08.2007 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Centralny nr postępowania SPW-343/66/07

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 211.000 EURO

Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01 w. 152,
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na: budowę chodnika i wjazdów bramowych ul. Załuskiego w Kobyłce.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl

Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika i wjazdów bramowych ul. Załuskiego w Kobyłce na odcinku od ul. Władysława Rosłona do ul. Krechowieckiej.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Miejsce realizacji: Kobyłka.

Termin wykonania zamówienia: 20.10.2007 r.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 oraz nie podlegający wykluczeniu z art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych oraz złożą następujące dokumenty:
 wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTOWY,
 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
 zaakceptowane istotne postanowienia umowy,
 30-dniowy termin płatności faktury,
 udzielenie 3 letniej (lub więcej) gwarancji na dobrą jakość wykonanych prac i użytych materiałów, licząc od daty odbioru końcowego.

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

Wadium – 0 zł.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena ryczałtowa - 100 %

Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.

Termin składania ofert upływa dnia 22.08.2007 r. o godzinie 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.08.2007 r. o godzinie 10.30 w Starostwie Powiatu Wołomińskiego, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
 w sprawie opisu przedmiotu zamówienia: Bronisława Bożena Borkowska tel. (022) 776-19-40,
 w sprawie dokumentacji: Ewa Łuczyk te. (022) 787-43-01 wew. 152.

Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.

Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.

Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.

Pozostałe informacje:......

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy.
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: 01.08.2007 r.Specyfkacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Przedmiar robót

Projekt budowlany

Przekrój 1

Przekrój 2

Przekrój 3

Plan 1

Plan 2

Plan 3

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 01.08.2007 r., godz. 13.05
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 01.08.2007 r., godz. 13.05
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.08.2007 r., godz. 13.05Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1054 razy.