Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

przetarg nieograniczony na: przebudowę drogi powiatowej nr 4314W w miejscowości Ossów i Leśniakowizna

Ogłoszenie zamieszczono: 08.08.2007 r.
Data składania ofert: 29.08.2007 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 29.08.2007 r., godz. 11.10
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Centralny nr postępowania SPW-343/67/07 Wołomin, dnia 08.08.2007r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 211.000 EURO


Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01 w. 152,
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na: przebudowę drogi powiatowej nr 4314W w miejscowości Ossów i Leśniakowizna.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy powiatowej nr 4314W.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Miejsce realizacji: Ossów, Leśniakowizna..

Termin wykonania zamówienia: 16.10.2007 r.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 oraz nie podlegający wykluczeniu z art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych oraz złożą następujące dokumenty:
 wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTOWY,
 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
 zaakceptowane istotne postanowienia umowy,
 30-dniowy termin płatności faktury,
 udzielenie 3 letniej (lub więcej) gwarancji na wysoką jakość wykonanych prac i wysoką jakość użytych materiałów, licząc od daty odbioru końcowego.
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły:

spełnia/nie spełnia.

Wadium – 0 zł.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena ryczałtowa - 100 %
Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.

Termin składania ofert upływa dnia 29.08.2007 r. o godzinie 10.00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.08.2007 r. o godzinie 11.10 w Starostwie Powiatu Wołomińskiego, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
 w sprawie opisu przedmiotu zamówienia: Bronisława Bożena Borkowska tel. (022) 776-19-40,
 w sprawie dokumentacji: Ewa Łuczyk te. (022) 787-43-01 wew. 152.

Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.

Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.

Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.

Pozostałe informacje:.............................................................


Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy.
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: ............................


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Drogowych

Przedmiar Robót Leśniakowizna

Opis Projekt Budowlany

Przedmiar Robót Ossów

Załącznik 1

Mapa 1

Mapa 2

Ogłoszenie o Udzieleniu Zamówienia
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 08.08.2007 r., godz. 13.54
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 08.08.2007 r., godz. 13.54
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.08.2007 r., godz. 13.54Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 960 razy.