Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

przetarg nieograniczony na: przebudowę i remont łazienek w Zespole Szkół w Zielonce ul. Inżynierska 1.

Ogłoszenie zamieszczono: 28.08.2007 r.
Data składania ofert: 20.09.2007 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 20.09.2007 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 211.000 EURO

Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01 w. 152,
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na: przebudowę i remont łazienek w Zespole Szkół w Zielonce ul. Inżynierska 1.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i remont łazienek w Zespole Szkół w Zielonce ul. Inżynierska 1.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Miejsce realizacji: Zielonka, ul. Inżynierska 1.

Termin wykonania zamówienia: 60 dni od przekazania terenu.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający poniższe warunki:
- są uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
- udzielą gwarancji na dobrą jakość użytych materiałów oraz wysoką jakość wykonanych robót na okres 24 miesięcy liczony od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót z tym, że dla materiałów i urządzeń okres ten nie będzie krótszy niż gwarancja udzielana przez producenta.

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

Wadium – nie wymagane.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena 100%-
Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.

Termin składania ofert upływa dnia 20.09.2007 r. o godzinie 10.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.09.2007 r. o godzinie 10.30 w Starostwie Powiatu Wołomińskiego, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
- w przedmiocie zamówienia: Robert Rasiński tel. +48 22 787-43-01 wew. 148,
 w sprawie dokumentacji przetargowej: Ewa Łuczyk tel. +48 22 787-43-01 wew. 152.
Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.
Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.
Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.
Pozostałe informacje:.........


Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: 30.08.2007 r.


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Książka Przedmiarów 1

Książka Przedmiarów 2

Książka Przedmiarów 3

Książka Przedmiarów 4

Książka Przedmiarów 5

Książka Przedmiarów 6

Książka Przedmiarów 7

Ogłoszenie o Udzieleniu Zamówienia - Roboty Budowlane
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 30.08.2007 r., godz. 12.31
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 30.08.2007 r., godz. 12.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.08.2007 r., godz. 12.31Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 915 razy.