Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

przetarg nieograniczony na: remont pomieszczeń w Zespole Szkół Specjalnych w Markach

Ogłoszenie zamieszczono: 28.08.2007 r.
Data składania ofert: 20.09.2007 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 20.09.2007 r., godz. 10.50
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 211.000 EURO

Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01 w. 152,
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na: remont pomieszczeń w Zespole Szkół Specjalnych w Markach.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl
Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń w Zespole Szkół Specjalnych w Markach.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Miejsce realizacji: Marki, ul. Kasztanowa.

Termin wykonania zamówienia: 30 dni od przekazania terenu.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający poniższe warunki:
- spełniający warunki zawarte w art. 22 Pzp oraz nie wykluczeni na podst. art. 24 Pzp,
- wykonawcy, którzy złożą pisemną ofertę wraz z kosztorysem ofertowym,
- wykonawcy, którzy zaakceptują istotne postanowienia umowy.

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły:

spełnia/nie spełnia.

Wadium – nie wymagane.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena 100%-
Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.

Termin składania ofert upływa dnia 20.09.2007 r. o godzinie 10.00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.09.2007 r. o godzinie 10.50 w Starostwie Powiatu Wołomińskiego, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
- w przedmiocie zamówienia: Robert Rasiński tel. +48 22 787-43-01 wew. 148,
 w sprawie dokumentacji przetargowej: Ewa Łuczyk tel. +48 22 787-43-01 wew. 152.

Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.

Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.

Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.
Pozostałe informacje: ...............................


Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: 30.08.2007 r.


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Książka Przedmiarów 1

Książka Przedmiarów 2

Ogłoszenie o Udzieleniu Zamówienia - roboty budowlane
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 30.08.2007 r., godz. 13.06
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 30.08.2007 r., godz. 13.06
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.08.2007 r., godz. 13.06Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 958 razy.