Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

przetarg nieograniczony na: budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej na terenie Państwowego Domu Dziecka w Równem z podziałem na zadania: zadanie nr 1 – wykonanie boiska, zadanie nr 2 – wykonanie piłkochwytów.

Ogłoszenie zamieszczono: 31.08.2007 r.
Data składania ofert: 26.09.2007 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 26.09.2007 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 211.000 EURO

Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01 w. 152,
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na: budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej na terenie Państwowego Domu Dziecka w Równem z podziałem na zadania: zadanie nr 1 – wykonanie boiska, zadanie nr 2 – wykonanie piłkochwytów.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl.

Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej na terenie Państwowego Domu Dziecka w Równem z podziałem na zadania: zadanie nr 1 – wykonanie boiska, zadanie nr 2 – wykonanie piłkochwytów.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Miejsce realizacji: Równe.

Termin wykonania zamówienia: 4 tygodnie daty przekazania Wykonawcy terenu budowy.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki:
 są uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień,
 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 Pzp).
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły:

spełnia/nie spełnia.

Wadium – 0 zł.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Zadanie nr 1 : cena – 100%
Zadanie nr 2: cena - 100%

Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.

Termin składania ofert upływa dnia 26.09.2007 r. o godzinie 10.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.09.2007 r. o godzinie 10.30 w Starostwie Powiatu Wołomińskiego, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawie opisu przedmiotu zamówienia: Robert Rasiński – Naczelnik Wydziału Planowania i Realizacji tel. /022/ 787-43-01, -03, -04 wew. 148, 150,
- w sprawie dokumentów: Ewa Łuczyk – kierownik Biura Zamówień Publicznych tel. /022/ 787-43-01, -03, -04 wew. 152.

Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.

Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.

Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.
Pozostałe informacje:............................................................................

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: 05.09.2007 r.


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiar Robót 1

Odpowiedź 1


INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 05.09.2007 r., godz. 14.24
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 05.09.2007 r., godz. 14.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.09.2007 r., godz. 14.24Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 974 razy.