Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

przetarg nieograniczony na: wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 4316W.

Ogłoszenie zamieszczono: 19.09.2007 r.
Data składania ofert: 03.10.2007 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 03.10.2007 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 211.000 EURO

Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01 w. 152,
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 4316W.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 4316W na odcinku od Al. Niepodległości do ronda w miejscowości Majdan w gminie Wołomin.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Miejsce realizacji: Gmina Wołomin.

Termin wykonania zamówienia: 3 miesiące od daty podpisania umowy.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający poniższe warunki:
- spełniający warunki określone w art. 22 i nie wykluczeni na podst. art. 24 Pzp,
- wyrażą zgodę na 30-dniowy termin płatności faktur,
- wykonawca w okresie ostatnich 3 lat wykonał co najmniej 3 dokumentacje projektowe (projekt budowlany i wykonawczy) dla remontu, przebudowy drogi klasy Z lub wyższej.

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły:
spełnia/nie spełnia.

Wadium – nie wymagane.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena 100%
Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.
Termin składania ofert upływa dnia 27.09.2007 r. o godzinie 10.00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.09.2007 r. o godzinie 11.00 w Starostwie Powiatu Wołomińskiego, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
- w przedmiocie zamówienia: Bronisława Borkowska tel. +48 22 776-19-40
 w sprawie dokumentacji przetargowej: Ewa Łuczyk tel. +48 22 787-43-01 wew. 152.

Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.

Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.

Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.

Pozostałe informacje:...........................

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych:Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Sytuacja

Odpowiedź 1

Odpowiedź 2
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 19.09.2007 r., godz. 14.22
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 19.09.2007 r., godz. 14.22
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.09.2007 r., godz. 14.22Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 900 razy.