Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

przetarg nieograniczony na: założenie szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej III klasy na obszarze miast Wołomin, Zielonka, Kobyłka i Marki.

Ogłoszenie zamieszczono: 25.09.2007 r.
Data składania ofert: 09.10.2007 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 09.10.2007 r., godz. 11.00
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 211.000 EURO

Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01 w. 152,
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na: założenie szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej III klasy na obszarze miast Wołomin, Zielonka, Kobyłka i Marki.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl.

Przedmiotem zamówienia jest założenie szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej III klasy na obszarze miast Wołomin, Zielonka, Kobyłka i Marki ściśle według załączonych do SIWZ - Warunków technicznych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Miejsce realizacji: teren Powiatu Wołomińskiego.

Termin wykonania zamówienia:

I etap: do 05.12.2007 r.

II etap: do 31.10.2008 r.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 oraz nie podlegający wykluczeniu z art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych oraz:
 Zatrudnienie przez firmę co najmniej jednego geodety uprawnionego z uprawnieniami zawodowymi Zakres 3,
 Zatrudnienie przez firmę co najmniej dwóch geodetów uprawnionych z uprawnieniami zawodowymi Zakres 1.

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

Wadium – nie dotyczy.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena - 100 %
Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.
Termin składania ofert upływa dnia 09.10.2007 r. o godzinie 10.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.10.2007 r. o godzinie 11.00 w Starostwie Powiatu Wołomińskiego, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
 Robert Denis – Naczelnik Wydziału Geodezji Starostwa Powiatu Wołomińskiego, Wołomin, ul. Powstańców 8/10, wejście B, pok. nr 16, tel. 022 787-30-10,
 Paweł Łukaszczuk – Geodeta Powiatowy Starostwa Powiatu Wołomińskiego, Wołomin, ul. Powstańców 8/10, wejście B, pok. nr 3, tel. 022 776-25-34,
 Ewa Łuczyk – Kierownik Biura Zamówień Publicznych, Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, pok. nr 15, tel. 022 787-43-01.

Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.
Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.

Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.
Pozostałe informacje:............................

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy.
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: 25.09.2007 r


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Warunki Techniczne założenia szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej III klasy
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 25.09.2007 r., godz. 12.21
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 25.09.2007 r., godz. 12.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.09.2007 r., godz. 12.21Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 923 razy.