Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

przetarg nieograniczony na: wykonanie termomodernizacji budynku Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Tłuszczu ul. Radzymińska 2 I ETAP.

Ogłoszenie zamieszczono: 27.09.2007 r.
Data składania ofert: 24.10.2007 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 24.10.2007 r., godz. 11.00
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 211.000 EURO

Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01 w. 152,
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie termomodernizacji budynku Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Tłuszczu ul. Radzymińska 2 I ETAP.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż okien PCV z regulacją z poziomu podłogi w budynku Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Tłuszczu.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Miejsce realizacji: Tłuszcz ul. Radzymińska 2.

Termin wykonania zamówienia: 10 tygodni od przekazania placu budowy.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
 posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.
Wadium – nie dotyczy.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena - 100 %
Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.
Termin składania ofert upływa dnia 24.10.2007 r. o godzinie 10.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.10.2007 r. o godzinie 11.00 w Starostwie Powiatu Wołomińskiego, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
 Robert Rasiński – Naczelnik Wydziału Planowania i Realizacji, pokój nr 16, tel. 022 787-43-01, 03, 04 w. 148,
 Ewa Łuczyk – Kierownik Biura Zamówień Publicznych, pokój nr 15, tel. 022 787-43-01, 03, 04 w. 152.

Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.

Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.

Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.
Pozostałe informacje:....................................................................................................................

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy.
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: 28.09.2007 r.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Kosztorys

Rysunek

Odpowiedź

Szczegółowy Kosztorys Inwestorski

Ogłoszenia o Udzieleniu Zamówienia - roboty budowlane
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 28.09.2007 r., godz. 13.52
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 28.09.2007 r., godz. 13.52
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.09.2007 r., godz. 13.52Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 973 razy.