Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

przetarg nieograniczony na: wykonanie termoizolacji w budynku Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie ul. Konstytucji 3 Maja 7.

Ogłoszenie zamieszczono: 03.10.2007 r.
Data składania ofert: 24.10.2007 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 24.10.2007 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Centralny nr postępowania SPW-343/85/07 Wołomin, dnia 03.10.2007r.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 211.000 EURO


Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01 w. 152,
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie termoizolacji w budynku Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie ul. Konstytucji 3 Maja 7.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termoizolacji w budynku Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie ul. Konstytucji 3 Maja 7.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Miejsce realizacji: Radzymin, ul. Konstytucji 3 Maja 7.

Termin wykonania zamówienia: 6 tygodni od przekazania placu budowy.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
 posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły:

spełnia/nie spełnia.

Wadium – nie dotyczy.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena - 100 %
Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.
Termin składania ofert upływa dnia 24.10.2007 r. o godzinie 10.00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.10.2007 r. o godzinie 10.30 w Starostwie Powiatu Wołomińskiego, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
 Robert Rasiński – Naczelnik Wydziału Planowania i Realizacji, pok. nr 16, tel. 022 787-43-01, -03, -04 w.148,
 Ewa Łuczyk – Kierownik Biura Zamówień Publicznych, pok. nr 15, tel. 022 787-43-01, -03, -04 w.152.
Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.
Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.

Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.

Pozostałe informacje:....................................................................................................................

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy.
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: 03.10.2007 r.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Techniczna

Przekrój

Rysunek

Przedmiar robót

Ogłoszenie o Udzieleniu Zamówienia - roboty budowlane
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 03.10.2007 r., godz. 15.17
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 03.10.2007 r., godz. 15.17
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.10.2007 r., godz. 15.17Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1095 razy.