Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Termomodernizacja budynków Domu Dziecka w Równem.

Ogłoszenie zamieszczono: 16.11.2007 r.
Data składania ofert: 07.12.2007 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 07.12.2007 r., godz. 11.00
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Centralny nr postępowania SPW-343/100/07
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 211.000 EURO

Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01 w. 152,
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na termomodernizację budynków Domu Dziecka w Równem.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynków Domu Dziecka w Równem. I etap ocieplenie stropu budynku mieszkalnego.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Miejsce realizacji: Dom Dziecka w Równem Gm. Strachówka.
Termin wykonania zamówienia: 2 tygodnie od przekazania placu budowy.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający poniższe warunki:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

Wadium – nie wymagane.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena 100%

Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.
Termin składania ofert upływa dnia 07.12.2007 r. o godzinie 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.12.2007 r. o godzinie 11.00 w Starostwie Powiatu Wołomińskiego, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
- w przedmiocie zamówienia: Robert Rasiński tel. +48 22 787-43-01 wew. 148.
- w sprawie dokumentacji przetargowej: Ewa Łuczyk tel. +48 22 787-43-01 wew. 152.

Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.
Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.
Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.
Pozostałe informacje: -

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy.

Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: 16.11.2007 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiar robót

Informacja o zawarciu umowy
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 16.11.2007 r., godz. 12.13
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 16.11.2007 r., godz. 12.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.11.2007 r., godz. 12.13Ewa ŁuczykDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 952 razy.