Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Dostawa materiałów budowlanych do prac wykończeniowych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tłuszczu

Ogłoszenie zamieszczono: 07.12.2007 r.
Data składania ofert: 14.12.2007 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 14.12.2007 r., godz. 11.00
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 211.000 EURO


Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01 w. 152,
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę materiałów budowlanych do prac wykończeniowych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tłuszczu.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych do prac wykończeniowych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tłuszczu:
zad. 1: dostawa materiałów budowlanych,
Zad. 2: dostawa kotła gazowego wraz z montażem i podłączeniem do instalacji.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Miejsce realizacji: Tłuszcz, ul. Szkolna 4.
Termin wykonania zamówienia: do 31.12.2007 r.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 pkt 1-3 oraz nie podlegający wykluczeniu z art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych oraz:
 Wykonawca złoży pisemną ofertę,
 Zaakceptuje istotne postanowienia umowy.
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.
Wadium – 0 zł.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena - 100 %
Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.
Termin składania ofert upływa dnia 14.12.2007 r. o godzinie 1000
Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.12.2007 r. o godzinie 1100 w Starostwie Powiatu Wołomińskiego, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
 w sprawie opisu przedmiotu zamówienia: Robert Rasiński tel. (022) 787-43-01 wew. 148,
 w sprawie dokumentacji: Ewa Łuczyk tel. (022) 787-43-01 wew. 152.

Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.
Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.
Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.
Pozostałe informacje: -

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy.
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: 07.12.2007 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Część nr 1

Część nr 2

Poprawione istotne postanowienia umowy

Poprawiony formularz ofertowy

Zmiany SIWZ

Odpowiedzi

Informacja o zawarciu umowy
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 07.12.2007 r., godz. 16.47
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 07.12.2007 r., godz. 16.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.12.2007 r., godz. 16.47Ewa ŁuczykDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 966 razy.