Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Wydzielenie pomieszczenia przeznaczonego na punkt kasowy w budynku Geodezji Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Powstańców 8/10.

Ogłoszenie zamieszczono: 22.02.2008 r.
Data składania ofert: 14.03.2008 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 14.03.2008 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Centralny nr postępowania SPW-343/19/08
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 206.000 EURO

Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01 w. 152,
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na: wydzielenie pomieszczenia przeznaczonego na punkt kasowy w budynku Geodezji starostwa Powiatowego w Wołominie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl.
Przedmiotem zamówienia jest wydzielenie pomieszczenia przeznaczonego na punkt kasowy w budynku Geodezji starostwa Powiatowego w Wołominie.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Miejsce realizacji: Wołomin.
Termin wykonania zamówienia: 21 dni od daty przekazania placu budowy.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
a) są uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

Wadium – nie dotyczy.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena - 100 %

Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.
Termin składania ofert upływa dnia 14.03.2008 r. o godzinie 10.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.03.2008 r. o godzinie 10.30 w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
- Ewa Łuczyk – Kierownik Biura Zamówień Publicznych, Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, pok. nr 15, tel. 022 787-43-01, -02, -03 wew. 152,
- Robert Rasiński – Naczelnik Planowania i Realizacji, Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, pok. nr 16, Tel. 022 787-43-01, -02, -03 wew. 148, 150.

Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.
Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.
Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.
Pozostałe informacje: -

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy.
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: 22.02.2008 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (22.02.2008)

Książka przedmiarów (22.02.2008)

Dokumentacja projektowa (22.02.2008)

Informacja o zawarciu umowy
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 22.02.2008 r., godz. 10.23
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 22.02.2008 r., godz. 10.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.02.2008 r., godz. 10.23Ewa ŁuczykDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1095 razy.