Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Przetarg nieograniczony lokalny z “klauzulą zawieszającą” na “I etap modernizacji Traktu Napoleońskiego – droga powiatowa nr 28567 na odcinku Miąse – Grabów od km 0+000 do km 2+462”.

Ogłoszenie zamieszczono: 13.01.2004 r.
Data składania ofert: 16.03.2004 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 16.03.2004 r., godz. 11.00
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Starostwo Powiatu Wołomińskiego ogłasza przetarg nieograniczony lokalny z “klauzulą zawieszającą” na “I etap modernizacji Traktu Napoleońskiego –droga powiatowa nr 28567 na odcinku Miąse – Grabów od km 0+000 do km 2+462”.


STANDARDOWY FORMAT OGŁOSZENIA O PRZETARGU NA WYKONANIE ROBÓT

I etap modernizacji Traktu Napoleońskiego –droga powiatowa nr 28567 na odcinku Miąse – Grabów od km 0+000 do km 2+462

Miąse, Grabów, pow. wołomiński, woj. mazowieckie, kraj: Polska

1.Numer ogłoszenia
OR07/700/01369/04

2.Procedura
Przetarg nieograniczony lokalny.

3.Program
SAPARD

4.Finansowanie
Program SAPARD, Roczna Umowa Finansowa 2002-2003r.
Niniejszy przetarg jest objęty klauzulą zawieszającą, dotyczącą zapewnienia finansowania przedsięwzięcia objętego procedurą przetargową poprzez wydanie promesy zawarcia umowy o pomoc z ARiMR.
W przypadku, gdy do czasu roztrzygnięcia przetargu warunek objęty niniejszą klauzulą nie zostanie spełniony (tj. nie zostanie zakończona procedura decyzyjna w ARiMR lub też nie dojdzie do wydania promesy), niniejszy przetarg zostanie obligatoryjnie unieważniony.

5.Strona Zamawiająca
Powiat Wołomiński, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin


CHARAKTERYSTYKA UMOWY

6.Opis umowy
W zakres modernizacji drogi na odcinku Miąse- Grabów wchodzi wykonanie następujących robót:
Ułożenie warstwy jezdnej nawierzchni – 15 384 m2
Wykonanie podbudowy dolnej warstwy – 1 961 m2
Roboty ziemne – 2 150 m3
Zjazdy – 427 m2
Oznakowanie – 23 szt.

7.Liczba oraz tytuły poszczególnych partii robót

1 partia robót (wykonywana w 2 sezonach budowlanych 2004 i 2005).


WARUNKI UCZESTNICTWA

8.Dostępność i zasada pochodzenia
W przetargu mogą brać udział na tych samych warunkach wszystkie osoby fizyczne i prawne [uczestnicząc albo indywidualnie albo ich grupy (konsorcja)] z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz z krajów i obszarów regionów objętych i/lub dopuszczonych na mocy Rozporządzenia lub innych aktów prawnych mających zastosowanie do programu, z którego finansowana jest umowa (patrz również pozycja 21). Wszystkie towary objęte umową musza pochodzić z ww. krajów.

9.Podstawa do wyłączenia z udziału w przetargach
Uczestnicy przetargu muszą dostarczyć oświadczenie, iż nie znajdują się w żadnej z sytuacji wymienionych w Instrukcji dla Uczestników Przetargu pkt. 3.3., 3.5., 3.6. Podręcznika Procedur Zawierania Umów na Wykonanie Robót.
Składanie fałszywych informacji i dokumentów będzie podlegało sankcjom prawnym określonym w polskich przepisach prawnych.

10.Liczba zgłoszeń
Uczestnicy Przetargu (włączając firmy w obrębie tej samej grupy prawnej /konsorcja/, włączając innych członków tego samego konsorcjum oraz podwykonawców) mogą złożyć tylko jedną ofertę na jedną partię robót. Oferty na części partii nie będą brane pod uwagę. Uczestnicy Przetargu nie mogą dodatkowo składać oferty na propozycje alternatywne.

11.Gwarancja przetargowa
Uczestnicy Przetargu muszą dostarczyć gwarancję przetargową w PLN w kwocie 13.000,00 zł w chwili przedłożenia swoich ofert. Ta gwarancja będzie zwrócona Uczestnikom Przetargu, których oferty będą odrzucone w chwili zakończenia procedury przetargowej a zwycięzcy – po podpisaniu umowy przez obie strony.

12.warancja wykonania
Zwycięzca Przetargu w chwili podpisywania umowy zobowiązany jest do dostarczenia gwarancji wykonawczej stanowiącej 10% wartości umowy w PLN. Gwarancja ta musi być dostarczona w okresie 30 dni od otrzymania przez uczestnika przetargu umowy podpisanej przez Stronę Zamawiającą. Jeżeli wybrany Uczestnik Przetargu nie dostarczy takiej gwarancji w wymaganym terminie, umowa zostanie unieważniona, a nowa umowa może zostać przygotowana i wysłana do uczestnika przetargu, który złożył następna w kolejności najbardziej korzystną ekonomicznie, zgodną z wymaganiami ofertę przetargową.

13.Spotkanie informacyjne i/lub wizyta w terenie
Żadne spotkanie nie jest planowane.

14.Ważność przetargu
Oferty muszą pozostać ważne przez okres 90 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert

15.Ostateczny termin zakończenia robót
01.06.2005


KRYTERIA WYBORU UCZESTNIKÓW PRZETARGU I ZAWIERANIA UMÓW

16.Kryteria wyboru uczestników przetargu
Zamawiający wybierze Uczestnika Przetargu, którego oferta spełni kryteria formalne i techniczne oraz zaoferuje on najniższą cenę.

17.Kryteria zawierania umów
Cena.


SKŁADANIE OFERT

18.Sposób otrzymywania dokumentacji przetargowej
Dokumentacja przetargowa jest dostępna od 14 stycznia 2004r. w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych ul. Kobyłkowska 1a, 05-200 Wołomin za odpłatnością w PLN w wysokości 100,00 zł netto (słownie: sto złotych), która nie zawiera kosztów przesyłki kurierskiej. Jest również możliwa do odebrania w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych. Oferty muszą być przedstawione na standardowych formularzach przetargowych, załączonych w dokumentacji przetargowej, której format i instrukcje muszą być ściśle przestrzegane.
Uczestnicy Przetargu powinni kierować swoje pytania dotyczące przetargu w formie pisemnej do Zarządu Dróg Powiatowych ul. Kobyłkowska 1a, 05-200 Wołomin umieszczając numer ogłoszenia podany w pozycji 1, przynajmniej na 21 dni przed upływem ostatecznego terminu składania ofert podanym w pozycji 19. Zarząd Dróg Powiatowych zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania uczestników przetargu przynajmniej 11 dni przed upływem ostatecznego terminu składania ofert.

19.Ostateczny termin składania ofert
Do dnia 16 marca 2004r. do godz. 10.00 czasu lokalnego, w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych ul. Kobyłkowska 1a, 05-200 Wołomin, pok. 11,
Każda oferta złożona po tym terminie nie będzie rozpatrywana.

20.Sesja otwarcia ofert
Sesja otwarcia ofert odbędzie się dnia 16 marca 2004r. o godz. 11.00 czasu lokalnego, w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych, ul. Kobyłkowska 1a, 05-200 Wołomin, pok. 8.

21.Podstawa prawna
 • Podręcznik procedur zawierania umów na zawieranie umów na wykonanie robót - Opracowany na podstawie SCR-SEC (1999) 1801/2 i „Practical Guide to Phare, ISPA & SAPARD contract procedure”.
 • Instrukcje dla uczestników przetargu
 • Umowa na wykonanie robót
 • Specyfikacje techniczne
 • Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
  Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 13.01.2004 r., godz. 14.02
  Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 13.01.2004 r., godz. 14.02
  Rejestr zmian:
  CzasAdministratorOpis zmiany
  13.01.2004 r., godz. 14.02Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

  Strona oglądana: 1449 razy.