Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Remont i adaptacja pomieszczeń na serwerownię w budynku Starostwa z podziałem na zadania.

Ogłoszenie zamieszczono: 27.05.2008 r.
Data składania ofert: 24.06.2008 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 24.06.2008 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Centralny nr postępowania SPW-343/58/08
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 206.000 EURO

Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01 w. 152,
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na remont i adaptację pomieszczeń na serwerownię w budynku Starostwa z podziałem na zadania:
Zad. 1: Roboty remontowo-budowlane,
Zad. 2: Wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach serwerowni
.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl.

Przedmiotem zamówienia jest remont i adaptacja pomieszczeń na serwerownię w budynku Starostwa z podziałem na zadania:
Zad. 1: Roboty remontowo-budowlane,
Zad. 2: Wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach serwerowni.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Miejsce realizacji: Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3.
Termin wykonania zamówienia: 30 dni od przekazania placu budowy.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
- są uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.
Wadium – zamawiający nie przewiduje wniesienie wadium.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100 %

Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.
Termin składania ofert upływa dnia 17.06.2008 r. o godzinie 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.06.2008 r. o godzinie 10.30 w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawie dokumentacji przetargowej: Ewa Łuczyk – 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01, -03, -04 wew. 152,
- w sprawie opisu przedmiotu zamówienia: Robert Rasiński – 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01, w. 148,150.
Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.
Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.

Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.
Pozostałe informacje: -

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy.
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: 27.05.2008r.


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (27.05.2008)

Książka przedmiarów- zad. 1 (27.05.2008)

Szkic - zad. 1 (27.05.2008)

Książka przedmiarów- zad. 2 (27.05.2008)

Projekt - zad. 2 (27.05.2008)

Przedłużenie terminu składania ofert zad. 1 (17.06.2008)

Modyfikacja przedmiaru robót - zad. 1 (19.06.2008)

Informacja o zawarciu umowy
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 27.05.2008 r., godz. 13.45
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 27.05.2008 r., godz. 13.45
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.05.2008 r., godz. 13.45Ewa ŁuczykDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1080 razy.