Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Wykonanie elewacji budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku

Ogłoszenie zamieszczono: 25.09.2008 r.
Data składania ofert: 17.10.2008 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 17.10.2008 r., godz. 11.00
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości powyżej 206.000 EURO

Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01 w. 152,
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie elewacji budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie elewacji budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Miejsce realizacji: Ostrówek.
Termin wykonania zamówienia: 40 dni od dnia wprowadzenia na budowę.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy:
a) spełniają warunki zawarte w art. 22 Pzp oraz nie są wykluczeni na podst. art. 24 Pzp,
b) złożą pisemna ofertę,
c) zaakceptują istotne postanowienia umowy.
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.
Wadium – nie dotyczy.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100 %
Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.
Termin składania ofert upływa dnia 17.10.2008 r. o godzinie 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.10.2008 r. o godzinie 11.00 w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
 w sprawie dokumentacji przetargowej: Ewa Łuczyk – 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01, -03, -04 wew. 152,
 w sprawie opisu przedmiotu zamówienia: Robert Rasiński – 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01, w. 148,150.
Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.
Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.
Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.
Pozostałe informacje: -
Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy.
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: 25.09.2008 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (25.09.2008)

Przedmiar robót (25.09.2008)

Elewacja północna (25.09.2008)

Elewacja zachodnia (25.09.2008)

Elewacja wschodnia(25.09.2008)

Elewacja frontowa (25.09.2008)


Elewacja dziedzińca prawa (25.09.2008)

Elewacja dziedzińca lewa(25.09.2008)

Informacja o zawarciu umowy
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 25.09.2008 r., godz. 10.05
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 25.09.2008 r., godz. 10.05
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.09.2008 r., godz. 10.05Ewa ŁuczykDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1120 razy.