Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Dostawa wyposażenia dla Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie z podziałem na zadania: Zad. 1: dostawa specjalistycznego wyposażenia pracowni przedmiotowych, Zad. 2: dostawa mebli do pracowni lekcyjnych, Zad. 3: dostawa i montaż wyposażenia pracowni językowej, Zad. 4: dostawa i montaż systemu elektroakustycznego.

Ogłoszenie zamieszczono: 03.10.2008 r.
Data składania ofert: 13.10.2008 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 13.10.2008 r., godz. 11.00
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 206.000 EURO
Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01 w. 152,
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia dla Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie z podziałem na zadania.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl.
Przedmiotem zamówienia jest dostawę wyposażenia dla Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie z podziałem na zadania:
Zad. 1: dostawa specjalistycznego wyposażenia pracowni przedmiotowych,
Zad. 2: dostawa mebli do pracowni lekcyjnych,
Zad. 3: dostawa i montaż wyposażenia pracowni językowej,
Zad. 4: dostawa i montaż systemu elektroakustycznego.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Miejsce realizacji: Radzymin.
Termin wykonania zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
a) wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 i nie podlega wykluczeniu na podst. art. 24 Pzp,
b) złożą pisemną ofertę,
c) zaakceptują istotne postanowienia umowy.
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.
Wadium – nie dotyczy.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena - 100 %
Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.
Termin składania ofert upływa dnia 13.10.2008 r. o godzinie 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.10.2008 r. o godzinie 11.00 w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
 w sprawie dokumentacji przetargowej: Ewa Łuczyk – 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01, 03, 04 wew. 152,
 w sprawie opisu przedmiotu zamówienia: Robert Rasiński – 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01, 03, 04 wew. 148.
Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.
Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.
Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.
Pozostałe informacje: -

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: 03.10.2008 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (03.10.2008)

Załącznik A (03.10.2008)

Załącznik B (03.10.2008)

Załącznik C (03.10.2008)

Załącznik D (03.10.2008)

Odpowiedź (08.10.2008)

Informacja o zawarciu umowy
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 03.10.2008 r., godz. 10.56
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 03.10.2008 r., godz. 10.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.10.2008 r., godz. 10.56Ewa ŁuczykDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1059 razy.