Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Przetarg nieograniczony na wykonanie weryfikacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytków gruntowych oznaczonych jako tereny zabudowane i zurbanizowane.

Ogłoszenie zamieszczono: 17.04.2004 r.
Data składania ofert: 05.04.2004 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 05.04.2004 r., godz. 12.00
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Starostwo Powiatu Wołomińskiego ogłasza przetarg nieograniczony - zgodnie z art.39 oraz art.40 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177) - na wykonanie weryfikacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytków gruntowych oznaczonych jako tereny zabudowane i zurbanizowane, w celu aktualizacji oraz dostosowania treści operatu do stanu prawnego wynikającego z rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) w związku z wejściem w życie przepisów ustaw z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 200, poz.1683), z dnia 10 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1680) oraz z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz.1682 z późniejszymi zmianami).


Przetargiem objęty jest operat ewidencji gruntów i budynków dla obrębów położonych na terenie Miasta Kobyłka

1. W przetargu mogą uczestniczyć firmy posiadające potencjał ekonomiczny i kadrowy do wykonania zamówienia.

2. Firmy mogą otrzymać bezpłatnie dokumentację przetargową, zawierającą warunki techniczne, warunki przystąpienia do przetargu oraz informację o sposobie wyłonienia najkorzystniejszej oferty. Dokumentację przetargową można otrzymać w godzinach urzędowania Starostwa Powiatu w siedzibie Wydziału Geodezji Starostwa Powiatu Wołomińskiego, Wołomin, ul. Powstańców 8/ 10 wejście „B” pokój nr 3

3. Zakres opracowania : Miasto Kobyłka 4500 działek

4. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: Pan Robert Denis tel. 787-30-10 oraz Pan Czesław Wyszomirski tel. 787-32-28.

5. Termin realizacji zamówienia: 30.07.2004

6. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie (w %) – cena za działkę – 100%.

7. Oferty należy składać w terminie do dnia 5.04.2004 r. do godz.10.00 w Kancelarii Starostwa Powiatu Wołomińskiego, Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3 pokój nr 3.
Oferty należy składać w dwóch zamkniętych kopertach, przy czym koperta zewnętrzna winna być opisana: Przetarg na weryfikację użytków gruntowych Miasta Kobyłka.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 5.04.2004 r. o godz. 12.00 w siedzibie Wydziału Geodezji Starostwa Powiatu Wołomińskiego w Wołominie przy ul. Powstańców 8/ 10, wejście „A” pokój „ Geodety Powiatowego”

8. Wyniki przetargu zostaną przedstawione w formie ogłoszenia zamieszczonego na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatu Wołomińskiego.
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 17.03.2004 r., godz. 11.47
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 17.03.2004 r., godz. 11.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.03.2004 r., godz. 11.47Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1174 razy.