Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Wykonanie dokumentacji projektowej na: Zadanie 1: rozbudowę ul. Piłsudskiego i Radzymińskiej w Wołominie (droga nr 4360W), Zadanie 2: przebudowę ul. Norwida w Radzyminie (droga nr 4304W).

Ogłoszenie zamieszczono: 11.02.2009 r.
Data składania ofert: 20.02.2009 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 20.02.2009 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Centralny nr postępowania SPW-343/12/09
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 206.000 EURO

Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, fax: 022 776-50-93,
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej na:
Zadanie 1: rozbudowę ul. Piłsudskiego i Radzymińskiej w Wołominie (droga nr 4360W),
Zadanie 2: przebudowę ul. Norwida w Radzyminie (droga nr 4304W).

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na:
Zadanie 1: rozbudowę ul. Piłsudskiego i Radzymińskiej w Wołominie (droga nr 4360W),
Zadanie 2: przebudowę ul. Norwida w Radzyminie (droga nr 4304W).
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Miejsce realizacji:
Zadanie 1: Wołomin,
Zadanie 2: Radzymin.
Termin wykonania zamówienia: 27.11.2009 r.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
a) są uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
e) zgoda na 30-to dniowy termin płatności za faktury.
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.
Wadium – nie dotyczy.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena - 100 %
Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.

Termin składania ofert upływa dnia 20.02.2009 r. o godzinie 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.02.2009 r. o godzinie 10.30 w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawie dokumentacji przetargowej: Ewa Łuczyk
- w sprawie opisu przedmiotu zamówienia: Bronisława Bożena Borkowska

Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.
Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.
Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.
Pozostałe informacje: -
Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy.
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: 11.02.2009r.


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (11.02.2009)

Rysunek 1 (11.02.2009)

Rysunek 2 (11.02.2009)

Rysunek 3 (11.02.2009)

Rysunek 4 (11.02.2009)

Rysunek 5 (11.02.2009)

Rysunek 6 (11.02.2009)

Rysunek 7 (11.02.2009)

Rysunek 8 (11.02.2009)

Rysunek 9 (11.02.2009)

Rysunek 10 (11.02.2009)

Rysunek 11 (11.02.2009)

Rysunek 12 (11.02.2009)

ul. Piłsudskiego rys. 1 (11.02.2009)

ul. Piłsudskiego rys. 2 (11.02.2009)

ul. Piłsudskiego rys. 3 (11.02.2009)

ul. Norwida rys. 1 (11.02.2009)

ul. Norwida rys. 2 (11.02.2009)

ul. Norwida rys. 3 (11.02.2009)

ul. Norwida rys. 4 (11.02.2009)

Informacja o zawarciu umowy
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 11.02.2009 r., godz. 12.18
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 11.02.2009 r., godz. 12.18
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.02.2009 r., godz. 12.18Ewa ŁuczykDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 923 razy.