Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Wykonanie adaptacji projektu typowego dla kompleksu dwóch boisk sportowych z zapleczem sanitarno-szatniowym w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85

Ogłoszenie zamieszczono: 11.03.2009 r.
Data składania ofert: 27.03.2009 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 27.03.2009 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 206.000 EURO

Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, fax: 022 776-50-93,
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie adaptacji projektu typowego dla kompleksu dwóch boisk sportowych z zapleczem sanitarno-szatniowym w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie adaptacji projektu typowego dla kompleksu dwóch boisk sportowych z zapleczem sanitarno-szatniowym w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Miejsce realizacji: Wołomin.
Termin wykonania zamówienia: 60 dni od dnia podpisania umowy.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
a) są uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
c) dysponują osobami będącymi członkami odpowiedniej izby samorządu zawodowego oraz posiadają uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie wykonania prac objętych zamówieniem w szczególności w branży:
- architektonicznej,
- konstrukcyjno-budowlanej,
- drogowej,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych,
- instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.
Wadium – nie dotyczy.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena - 100 %
Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.

Termin składania ofert upływa dnia 20.03.2009 r. o godzinie 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.03.2009 r. o godzinie 10.30 w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawie dokumentacji przetargowej: Ewa Łuczyk – Kierownik Biura Zamówień Publicznych
- w sprawie opisu przedmiotu zamówienia: Robert Rasiński – Naczelnik Wydziału Inwestycji

Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.
Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.
Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.
Pozostałe informacje: -

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy.
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: 11.03.2009r.


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (11.03.2009)

Wezwanie do wzięcia udziału w proteście (16.03.2009)

Treść protestu(16.03.2009)

Przedłużenie terminu składania ofert (16.03.2009)

Rozstrzygnięcie protestu (20.03.2009)

Zmiana ogłoszenia(20.03.2009)

Informacja o zawarciu umowy
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 11.03.2009 r., godz. 09.57
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 11.03.2009 r., godz. 09.57
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.03.2009 r., godz. 09.57Ewa ŁuczykDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 976 razy.