Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Remont ul. Wileńskiej w Wołominie droga powiatowa Nr 4359W na odcinku od km 0+000 do km 0+285.

Ogłoszenie zamieszczono: 20.04.2009 r.
Data składania ofert: 13.05.2009 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 13.05.2009 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 206.000 EURO
Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01 w. 152,
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na remont ul. Wileńskiej w Wołominie droga powiatowa Nr 4359W na odcinku od km 0+000 do km 0+285.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl.

Przedmiotem zamówienia jest remont ul. Wileńskiej w Wołominie droga powiatowa Nr 4359W na odcinku od km 0+000 do km 0+285.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówienia uzupełniającego.
Miejsce realizacji: Wołomin.
Termin wykonania zamówienia: roboty budowlane należy zakończyć w terminie dwóch miesięcy od daty podpisania umowy, jest ostateczny termin zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
a. są uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
e. posiadają minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia do prowadzenia robót sanitarnych,
f. wyrażą zgodę na 30 dniowy termin płatności za faktury.
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

Wadium – zamawiający nie przewiduje wniesienie wadium.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100 %
Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.

Termin składania ofert upływa dnia 13.05.2009 r. o godzinie 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.05.2009 r. o godzinie 10.30 w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
 w sprawie dokumentacji przetargowej: Ewa Łuczyk – 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3 e-mail: zam@powiat-wolominski.pl,
 w sprawie opisu przedmiotu zamówienia: Bronisława Bożena Borkowska – 05-200 Wołomin, ul. Kobyłkowska 1a.
Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.
Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.
Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.
Pozostałe informacje: -


Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy.
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: 20.04.2009 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (20.04.2009)

Specyfikacja Techniczna (20.04.2009)

Przekrój przez chodnik 1 (20.04.2009)

Przekrój przez chodnik 2 (20.04.2009)

Przedmiar (20.04.2009)

Mapa (20.04.2009)

Opis 1 (20.04.2009)

Opis 2 (20.04.2009)

Opis 3 (20.04.2009)

Zdjęcie 1 (20.04.2009)

Zdjęcie 2 (20.04.2009)

Zdjęcie 3 (20.04.2009)

Zdjęcie 4 (20.04.2009)

Zdjęcie 5 (20.04.2009)

Zdjęcie 6 (20.04.2009)

Zdjęcie 7 (20.04.2009)

Zdjęcie 8 (20.04.2009)

Zdjęcie 9 (20.04.2009)

Zdjęcie 10 (20.04.2009)

Zdjęcie 11 (20.04.2009)

Zdjęcie 12 (20.04.2009)

Zdjęcie 13 (20.04.2009)

Zdjęcie 14 (20.04.2009)

Zdjęcie 15 (20.04.2009)

Zdjęcie 16 (20.04.2009)

Zdjęcie 17 (20.04.2009)

Zdjęcie 18 (20.04.2009)

Zdjęcie 19 (20.04.2009)

Zdjęcie 20 (20.04.2009)

Zdjęcie 21 (20.04.2009)

Zdjęcie 22 (20.04.2009)

Zdjęcie 23 (20.04.2009)

Zdjęcie 24 (20.04.2009)

Zdjęcie 25 (20.04.2009)

Zdjęcie 26 (20.04.2009)

Zdjęcie 27 (20.04.2009)

Zdjęcie 28 (20.04.2009)

Zdjęcie 29 (20.04.2009)

Organizacja ruchu 1 (20.04.2009)

Organizacja ruchu 2 (20.04.2009)

Organizacja ruchu 3 (20.04.2009)

Organizacja ruchu 4 (20.04.2009)

Organizacja ruchu 5 (20.04.2009)

Organizacja ruchu 6 (20.04.2009)

Zawarcie umowy (15.06.2009)
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 20.04.2009 r., godz. 09.45
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 20.04.2009 r., godz. 09.45
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.04.2009 r., godz. 09.45Ewa ŁuczykDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1774 razy.