Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Remont drogi powiatowej nr 4357W – Al. Armii Krajowej w Wołominie na odcinku od ul. Sasina do ul. Piłsudskiego.

Ogłoszenie zamieszczono: 08.05.2009 r.
Data składania ofert: 29.05.2009 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 29.05.2009 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 206.000 EURO

Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01 w. 152,
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 4357W – Al. Armii Krajowej w Wołominie na odcinku od ul. Sasina do ul. Piłsudskiego.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl.

Przedmiotem zamówienia jest remont drogi powiatowej nr 4357W – Al. Armii Krajowej w Wołominie na odcinku od ul. Sasina do ul. Piłsudskiego.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówienia uzupełniającego.
Miejsce realizacji: Wołomin.
Termin wykonania zamówienia: roboty budowlane należy wykonać w terminie 3 miesięcy od daty podpisania umowy.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
a. są uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
e. wyrażą zgodę na 30 dniowy termin płatności za faktury,

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

Wadium – nie dotyczy.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100 %
Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.
Termin składania ofert upływa dnia 29.05.2009 r. o godzinie 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.05.2009 r. o godzinie 10.30 w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
 w sprawie dokumentacji przetargowej: Ewa Łuczyk – 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3 e-mail: zam@powiat-wolominski.pl,
 w sprawie opisu przedmiotu zamówienia: Maciej Styś – 05-200 Wołomin, ul. Kobyłkowska 1a.

Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.
Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.
Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.
Pozostałe informacje: -

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy.
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: 08.05.2009 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (08.05.2009)

Przedmiar (08.05.2009)

Specyfikacja techniczna (08.05.2009)

Schemat (08.05.2009)

Informacja o zawarciu umowy
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 08.05.2009 r., godz. 12.23
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 08.05.2009 r., godz. 12.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.05.2009 r., godz. 12.23Ewa ŁuczykDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 950 razy.