Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne. Wykonanie badań archeologiczno-architektonicznych

Ogłoszenie zamieszczono: 21.05.2009 r.
Data składania ofert: 29.05.2009 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 29.05.2009 r., godz. 11.00
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Centralny nr postępowania SPW-343/49/09

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 206.000 EURO

Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01 w. 152,
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na adaptację zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne. Wykonanie badań archeologiczno-architektonicznych.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl.

Przedmiotem zamówienia jest adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne. Wykonanie badań archeologiczno-architektonicznych
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego.
Miejsce realizacji: Chrzęsne.

Termin wykonania zamówienia:
• opracowanie badań archeologiczno-architektonicznych – 31.08.2009 r.
• nadzór nad pracami archeologicznymi do zakończenia robót hydroizolacyjnych ścian i ław fundamentowych (planowany termin zakończenia robót do 30.09.2009 r.)

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) dysponują:
- co najmniej jedną osobą posiadają przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania badań archeologicznych, zgodnie z §10 albo §13 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150 poz. 1579),
- co najmniej jedna osobę posiadającą przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania badań architektonicznych zgodnie z §9 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150 poz. 1579),
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

Wadium – zamawiający nie przewiduje wniesienie wadium.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100 %
Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.
Termin składania ofert upływa dnia 29.05.2009 r. o godzinie 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.05.2009 r. o godzinie 11.00 w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawie dokumentacji przetargowej: Ewa Łuczyk – 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3 e-mail: zam@powiat-wolominski.pl,
- w sprawie opisu przedmiotu zamówienia: Robert Rasiński – 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3.
Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.
Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.

Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.
Pozostałe informacje: -
Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy.
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: 21.05.2009 r.


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (21.05.2009)

Projekt (21.05.2009)

Inwentaryzacja (21.05.2009)

Ekspertyza (21.05.2009)

Rysunki (21.05.2009)

Informacja o zawarciu umowy
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 21.05.2009 r., godz. 10.57
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 21.12.2015 r., godz. 12.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.12.2015 r., godz. 12.30Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
21.05.2009 r., godz. 10.57Ewa ŁuczykDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 950 razy.