Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Oczyszczanie poziome, mechaniczne zamiatanie ulic na terenie Powiatu Wołomińskiego z podziałem na zadania

Ogłoszenie zamieszczono: 16.06.2009 r.
Data składania ofert: 26.06.2009 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 26.06.2009 r., godz. 11.00
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01 w. 152,
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na oczyszczanie poziome, mechaniczne zamiatanie ulic na terenie Powiatu Wołomińskiego.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl.

Przedmiotem zamówienia jest oczyszczanie poziome, mechaniczne zamiatanie ulic na terenie Powiatu Wołomińskiego z podziałem na zadania:
Zad. Nr 1: a) oczyszczania pozimowego ulic - polegającego na oczyszczeniu całej szerokości jezdni wraz z krawężnikami, bezpiecznikami, dostępnymi zatokami przystankowymi i parkingowymi usytuowanymi w poziomie jezdni, z zalegającego po zimie piasku i zanieczyszczeń, przewiduje się jednorazowe wykonanie prac na ulicach Część I w miejscowościach: Ząbki, Marki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Dąbrówka. –o długości 87,6 wg załącznika (liczonej wzdłuż krawężnika, przy krawężniku obustronnym wartość liczona podwójnie)
b) zamiatania ulic - mechaniczne usunięcie zanieczyszczeń z całej szerokości jezdni wraz z krawężnikami, bezpiecznikami, dostępnymi zatokami przystankowymi i parkingowymi usytuowanymi w poziomie jezdni, przewiduje się przewiduje się jednorazowe wykonanie prac na ulicach: Część I w miejscowościach: Ząbki, Marki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Dąbrówka. – o długości 87,6 wg załącznika (liczonej wzdłuż krawężnika, przy krawężniku obustronnym wartość liczona podwójnie),
Zad. Nr 2: a) oczyszczania pozimowego ulic - polegającego na oczyszczeniu całej szerokości jezdni wraz z krawężnikami, bezpiecznikami, dostępnymi zatokami przystankowymi i parkingowymi usytuowanymi w poziomie jezdni, z zalegającego po zimie piasku i zanieczyszczeń, przewiduje się jednorazowe wykonanie prac na ulicach w miejscowościach: Ząbki Tłuszcz, Jadów, Poświętne Strachówka. – Część 2 o długości 30,3 wg załącznika nr 1 (liczonej wzdłuż krawężnika, przy krawężniku obustronnym wartość liczona podwójnie),
b) zamiatania ulic - mechaniczne usunięcie zanieczyszczeń z całej szerokości jezdni wraz z krawężnikami, bezpiecznikami, dostępnymi zatokami przystankowymi i parkingowymi usytuowanymi w poziomie jezdni, przewiduje się przewiduje się jednorazowe wykonanie prac na ulicach w miejscowościach: Ząbki Tłuszcz, Jadów, Poświętne Strachówka. – Część 2 o długości 30,3 wg załącznika nr 1 (liczonej wzdłuż krawężnika, przy krawężniku obustronnym wartość liczona podwójnie).

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Miejsce realizacji: powiat wołomiński.
Termin wykonania zamówienia: do 30.12.2009 r.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
a. są uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
e. wyrażą zgodę na 30 dniowy termin płatności za faktury,
f. wykonali w ciągu 3 lat co najmniej 3 usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

Wadium – zamawiający nie przewiduje wniesienie wadium.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100 %
Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.

Termin składania ofert upływa dnia 24.06.2009 r. o godzinie 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.06.2009 r. o godzinie 10.30 w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawie dokumentacji przetargowej: Ewa Łuczyk – 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3 e-mail: zam@powiat-wolominski.pl,
- w sprawie opisu przedmiotu zamówienia: Przemysław Majewski – 05-200 Wołomin, ul. Kobyłkowska 1a.

Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.
Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.
Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.
Pozostałe informacje: -
Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy.
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: 16.06.2009 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (16.06.2009)

Modyfikacja SIWZ + przedłużenie terminu składania ofert (22.06.2009)

Formularz cenowy

Informacja o zawarciu umowy
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 16.06.2009 r., godz. 11.08
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 16.06.2009 r., godz. 11.08
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.06.2009 r., godz. 11.08Ewa ŁuczykDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 940 razy.