Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wołominie.

Ogłoszenie zamieszczono: 25.06.2009 r.
Data składania ofert: 06.08.2009 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 06.08.2009 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości powyżej 206.000 EURO
Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3,
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wołominie.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wołominie.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Miejsce realizacji: Wołomin, ul. Kobyłkowska 1a.
Termin wykonania zamówienia: 2 lata od podpisania umowy.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
a. są uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
e. zobowiążą się do nieodpłatnego odbioru z siedziby Zamawiającego i niszczenia zużytych tablic.
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.
Wadium – 30.000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy).
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100 %
Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.
Termin składania ofert upływa dnia 06.08.2009 r. o godzinie 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.08.2009 r. o godzinie 10.30 w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna.
Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
 w sprawie dokumentacji przetargowej: Ewa Łuczyk – 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3 e-mail: zam@powiat-wolominski.pl,
 w sprawie opisu przedmiotu zamówienia: Stanisław Szczepański – 05-200 Wołomin, ul. Kobyłkowska 1a.
Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.
Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.
Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.
Pozostałe informacje: -

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: 25.06.2009 r.
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Modyfikacja SIWZ

Odpowiedź (31.07.2009)

Rozstrzygnięcie po uwzględnieniu protestu
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 25.06.2009 r., godz. 12.03
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 25.06.2009 r., godz. 12.03
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.06.2009 r., godz. 12.03Ewa ŁuczykDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1297 razy.