Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Zamówienie publiczne w trybie negocjacji z ogłoszeniem na wykonanie robót budowlanych – instalacji o napięciu do 1 kV, sieci łączności bezprzewodowej i sieci komputerowej we wznoszonym budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie.

Ogłoszenie zamieszczono: 05.04.2004 r.
Data składania ofert: 13.05.2004 r., godz. 09.00
Data otwarcia ofert: 13.05.2004 r., godz. 10.00
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie, 05-200 Wołomin ul. Sasina 15, woj. mazowieckie, tel. (0-22) 787-64-61 lub (0-22) 787-64-62, fax (0-22) 787-64-61 w. 100 lub (0-22) 787-64-62 w. 110, e-mail: wolomin@mazowsze.straz.pl

ogłasza

zamówienie publiczne w trybie negocjacji z ogłoszeniem na wykonanie robót budowlanych – instalacji o napięciu do 1 kV, sieci łączności bezprzewodowej i sieci komputerowej we wznoszonym budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie.


I.1) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE
Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie, 05-200 Wołomin ul. Sasina 15, woj. mazowieckie, tel. (0-22) 787-64-61 lub (0-22) 787-64-62, fax (0-22) 787-64-61 w. 100 lub (0-22) 787-64-62 w. 110, e-mail: wolomin@mazowsze.straz.pl


I.2) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie, 05-200 Wołomin ul. Sasina 15, woj. mazowieckie, tel. (0-22) 787-64-61 lub (0-22) 787-64-62, fax (0-22) 787-64-61 w. 100 lub (0-22) 787-64-62 w. 110, e-mail: wolomin@mazowsze.straz.pl

I.3) ADRES, NA KTÓRY NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY/ WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie, 05-200 Wołomin ul. Sasina 15, woj. mazowieckie, tel. (0-22) 787-64-61 lub (0-22) 787-64-62, fax (0-22) 787-64-61 w. 100 lub (0-22) 787-64-62 w. 110, e-mail: wolomin@mazowsze.straz.pl


Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
st. kpt. Bogdan Mielecki
st. kpt. Piotr Dzwonkowski


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego
wykonanie robót budowlanych – instalacji o napięciu do 1 kV, sieci łączności bezprzewodowej i sieci komputerowej we wznoszonym budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej [KP PSP] w Wołominie

II.1.2) Opis przedmiotu zamówienia
 wykonanie instalacji teletechnicznych (elektrycznej oświetlenia i gniazd wtyczkowych, piorunochronnej, sieci komputerowej, telefonicznej wewnętrznej, antenowa TV, telewizji przemysłowej, domofonu, sygnalizacji alarmów, nagłaśniającej, dostępu do pomieszczeń przy użyciu karty magnetycznej,
 wykonanie systemu łączności bezprzewodowej (w tym konserwacji masztu antenowego),
 wykonanie Powiatowego Stanowiska Kierowania [PSK] KP PSP w Wołominie (w tym przeniesienie i zamontowanie urządzeń posiadanych przez Zamawiającego),
 dostarczenie oprogramowania wspierającego pracę dyspozytorów PSK.

II.1.3) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw
ul. Sasina 15, 05-200 Wołomin

II.1.4) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej
Nie

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie


II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIAB

II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia
w przedziale powyżej 60 000 EUR do 5 000 000 EUR


II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA
60 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WYMAGANE WADIUM
4 000,00 PLN

III.2) INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI WYKONAWCY ORAZ INFORMACJE I FORMALNOŚCI NIEZBĘDNE DO OCENY, CZY SPEŁNIA ON MINIMALNE WYMOGI EKONOMICZNE, FINANSOWE I TECHNICZNE

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest:
 wskazanie we wniosku o udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zmodernizowanych lub zbudowanych PSK w latach 2001, 2002, 2003,
 podanie informacji o przeciętnym zatrudnieniu w latach 2001, 2002, 2003.

Waga podanych informacji w trakcie kwalifikowania do udziału w postępowaniu:
 ilość zmodernizowanych lub zbudowanych PSK - 60%
 średnie przeciętne zatrudnienie w ostatnich 3 latach - 40%

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia należy podać informację o firmie, która modernizowała PSK. Do średniego zatrudnienia nie należy wliczać osób pracujących u podwykonawców.

Kwalifikacja zostanie przeprowadzona na podstawie poniższego wzoru:
Ocena = { [ (ilość wykonanych robót) podzielona przez (największa ilość wykonanych robót) ] razy 60% dodać [(ilość zatrudnionych) podzielona przez (największa ilość zatrudnionych) ] razy 40% }

Wraz z wnioskiem o udział w postępowaniu należy dostarczyć:
- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku.
- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-9 ustawy – Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
- Inne dokumenty/upoważnienia/pełnomocnictwa uprawniające osobę osoby podpisujące wniosek do jego podpisania, o ile nie wynika to z dokumentów, o których mowa powyżej.
- Zaświadczenia z właściwego organu urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS – u potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - wystawionych nie wcześniej niż 6 tygodni przed upływem terminu składania wniosków.
Wszystkie w/w dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii przez osobę/y uprawnione do złożenia wniosku.

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców każdy ze wspólników musi złożyć w/w wymienione dokumenty, pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art.366 KC. Umowa konsorcjum musi być zgodna z zapisami Kodeksu cywilnego i obejmować zarówno okres gwarancji jak i rękojmi.
Zamawiający dopuszcza zatrudnienie podwykonawców. Wykonawca nie może powierzyć podwykonawcom wykonania Powiatowego Stanowiska Kierowania [PSK] KP PSP w Wołominie (w tym przeniesienia i zamontowania urządzeń posiadanych przez Zamawiającego). Pozostałe roboty mogą być wykonane przez podwykonawców.


SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Negocjacje z ogłoszeniem (na podstawie art. 55 ust. 1 pkt 1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych).

IV.1.1) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
Minimum - 5
Maksimum - 10


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:
1. cena - 80 %
2. okres gwarancji na roboty budowlane - 5 %
3. okres gwarancji na wykonaną konserwację masztu
antenowego - 10 %
4. okres gwarancji na wykonaną usługę modernizacji PSK (sprzęt i oprogramowanie) - 5 %


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień
Dostępne do 05 maja 2004
Cena - brak

IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Data: 13 maja 2004, godzina 09:00

IV.3.3) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert
Data: 13 maja 2004, godzina 10:00
Miejsce: świetlica w siedzibie Zamawiającego, ul. Sasina 15, Wołomin


SEKCJA V: INNE INFORMACJE]

V.1) CZY ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/ PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ?
Nie
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 08.04.2004 r., godz. 10.01
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 08.04.2004 r., godz. 10.01
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.04.2004 r., godz. 10.01Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1315 razy.