Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Budowa kompleksu dwóch boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” przy Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85

Ogłoszenie zamieszczono: 10.07.2009 r.
Data składania ofert: 31.07.2009 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 31.07.2009 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 206.000 EURO


Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na budowę kompleksu dwóch boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” przy Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl.

Przedmiotem zamówienia jest budowa kompleksu dwóch boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” przy Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.
Miejsce realizacji: Wołomin, ul. Legionów 85.

Termin wykonania zamówienia: 60 dni od dnia wprowadzenia na budowę.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
1. a. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

3. Zamawiający wezwie w trybie art.26 ust.3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Wadium – 15.000 PLN
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100 %

Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.
Termin składania ofert upływa dnia 31.07.2009 r. o godzinie 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.07.2009 r. o godzinie 10.30 w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.


Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
 w sprawie dokumentacji przetargowej: Ewa Łuczyk – 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, e-mail: zam@powiat-wolominski.pl,
 w sprawie opisu przedmiotu zamówienia: Robert Rasiński – 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3.
Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.
Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.
Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.
Pozostałe informacje: -

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy.
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: 10.07.2009 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (10.07.2009 r.)

Przedmiar (10.07.2009 r.)

Specyfikacja Techniczna 1(10.07.2009 r.)

Specyfikacja Techniczna 2(10.07.2009 r.)

Specyfikacja Techniczna 3(10.07.2009 r.)

Specyfikacja Techniczna 4(10.07.2009 r.)

Zagospodarowanie terenu(10.07.2009 r.)

Opis architektoniczno-budowlany (10.07.2009 r.)
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 10.07.2009 r., godz. 13.14
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 10.07.2009 r., godz. 13.14
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.07.2009 r., godz. 13.14Ewa ŁuczykDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1030 razy.