Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Przetarg nieograniczony na wykonanie prac leśnych, których przedmiotem jest uporządkowanie i przygotowanie do odnowienia pożarzyska m. Franciszków, gm. Tłuszcz oraz w m. Międzyleś, gm. Poświętne, na obszarze o powierzchni 46 ha.

Ogłoszenie zamieszczono: 08.04.2004 r.
Data składania ofert: 23.04.2004 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 23.04.2004 r., godz. 10.00
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Starostwo Powiatu Wołomińskiego ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004r. Nr 19 poz. 177), ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac leśnych, których przedmiotem jest uporządkowanie i przygotowanie do odnowienia pożarzyska m. Franciszków, gm. Tłuszcz oraz w m. Międzyleś, gm. Poświętne, na obszarze o powierzchni 46 ha,


I.określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwo Powiatu Wołomińskiego, pok. nr 11, w godz. pracy urzędu,


II.opis przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
1.uporządkowanie powierzchni (wraz z usunięciem lub rozdrabnianiem drewna odpadowego) - na obszarze – ok. 46 ha,
2.przygotowanie gleby:
- orka w pasy – na obszarze ok. 26 ha,
- orka pługofrezarką – na obszarze ok. 20 ha,
3.zadanie nie obejmuje istniejących ciągów komunikacyjnych (dróg dojazdowych),
4.poszczególne powierzchnie zostaną wskazane Wykonawcy w terenie, przed rozpoczęciem prac,
5.wszystkie powyższe prace powinny być wykonane zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki leśnej.


III.informację o możliwości złożenia oferty częściowej:
Dopuszcza się możliwość złożenia oferty częściowej:

1.na uporządkowanie gleby
lub
2.na przygotowanie gleby.

Uwaga: Dopuszcza się także możliwość złożenia oferty częściowej, w przypadku składania oferty całościowej.


IV.informację o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Dopuszcza się możliwość złożenia oferty wariantowej, obejmującej całość zadania.


V.termin wykonania zamówienia:
30 październik 2004r.


VI. opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.


VII.informację na temat wadium:
wadium nie jest wymagane


VIII. kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Najniższa cena.


IX. termin związania ofertą:
30 dni od upływu terminu składania ofert.


X.miejsce i termin składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty do dnia 23 kwietnia 2004r. do godz. 10.00 w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatu Wołomińskiego, ul. Prądzyńskiego 3, pok. nr 11.

Oferta przedstawiona wg załączonego formularza, wraz z załącznikiem nr 1, powinna być złożona w zamkniętej, opieczętowanej kopercie, z napisem:

„OFERTA NA PRACE LEŚNE
nie otwierać przed dniem 23 kwietnia 2004r.”


Pobierz formularz.
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 08.04.2004 r., godz. 15.55
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 08.04.2004 r., godz. 15.55
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.04.2004 r., godz. 15.55Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1280 razy.