Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Zorganizowanie 14 - dniowego turnusu rehabilitacyjnego, ogólnousprawniającego z programem rekreacyjno-wypoczynkowym.

Ogłoszenie zamieszczono: 24.07.2009 r.
Data składania ofert: 10.08.2009 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 10.08.2009 r., godz. 15.00
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 206.000 EURO

Zamawiający:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
05-200 Wołomin, ul. Legionów 78, woj. mazowieckie
e-mail: pcpr@powiat-wolominski.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na zorganizowanie 14 -dniowego turnusu rehabilitacyjnego, ogólnousprawniającego z programem rekreacyjno-wypoczynkowym.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 14 - dniowego turnusu rehabilitacyjnego, ogólnousprawniającego z programem rekreacyjno-wypoczynkowym.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Miejsce realizacji: ośrodek nadmorski.
Termin wykonania zamówienia: 05.09.2009 r. – 02.10.2009 r.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pzp, w tym:
1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w zamówieniu działalności, w tym wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie turnusów rehabilitacyjnych z dnia 15 listopada 2007 r. (Dz. U. Nr 230 poz. 1694);
1.2. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 2.000.000,00 zł;
1.3.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, w tym kawiarnią oraz pływalnią (kompleksem basenów krytych i odkrytych wraz z opieką ratowniczą, Aquaparkiem) na terenie ośrodka i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
1.4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia przy założeniu, iż zapłata za wykonane zamówienie nastąpi na warunkach określonych we wzorze umowy oraz
1.5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 pzp).
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach. Z treści dołączonych dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.
Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Wadium – Nie dotyczy.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena – 100 %
Oferty należy składać w Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 05-200 Wołomin ul. Legionów 78 pokój nr 12.
Termin składania ofert upływa dnia 05.08.2009 r. o godzinie 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.08.2009 r. o godzinie 15:00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 05-200 Wołomin, ul. Legionów 78 pokój nr 13.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
w sprawie dokumentacji przetargowej: Anna Szczęsna, Beata Bożedaj tel/fax. 022 776-44-95/96.

Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.
Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.
Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.
Pozostałe informacje: -


Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy.
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: 24.07.2009 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Odpowiedź + przedłużenie terminu składania ofert

Druk oferty

Istotne postanowienia umowy
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 24.07.2009 r., godz. 10.53
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 24.07.2009 r., godz. 10.53
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.07.2009 r., godz. 10.53Ewa ŁuczykDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1108 razy.