Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Wykonanie projektu budowlanego hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół w Wołominie.

Ogłoszenie zamieszczono: 24.07.2009 r.
Data składania ofert: 10.08.2009 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 10.08.2009 r., godz. 11.00
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 206.000 EURO


Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół w Wołominie.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół w Wołominie.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówienia uzupełniającego.
Miejsce realizacji: powiat wołomiński.

Termin wykonania zamówienia: termin złożenia dokumentacji budowlanej do jednostki administracyjnej w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę - 90 dni od dnia podpisania umowy. Kosztorysy, przedmiary robót, Specyfikacje wykonania i odbioru robót, itp. wchodzące w zakres SIWZ – termin złożenia 90 dni od dnia podpisania umowy.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia czasu realizacji przedmiotu zamówienia.
W przypadku, gdy uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę spowoduje istotne zmiany w dokumentacji budowlanej Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia tych zmian oraz poprawienia pozostałej dokumentacji objętej zamówieniem.
Za zakończenie zamówienia i termin, od którego liczone jest rozliczenie finansowe, Zamawiający uważa dostarczenie przez Wykonawcę prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
1. są uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

Wadium – Zamawiający nie wymaga wadium.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100 %

Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.
Termin składania ofert upływa dnia 10.08.2009 r. o godzinie 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.08.2009 r. o godzinie 11.00 Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
 w sprawie dokumentacji przetargowej: Ewa Łuczyk – 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3 e-mail: zam@powiat-wolominski.pl,
 w sprawie opisu przedmiotu zamówienia: Robert Rasiński – 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3.
Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.
Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.
Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.
Pozostałe informacje: -

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy.
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: 24.07.2009 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Odpowiedź (29.07.2009)
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 24.07.2009 r., godz. 11.54
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 24.07.2009 r., godz. 11.54
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.07.2009 r., godz. 11.54Ewa ŁuczykDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 936 razy.