Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Przetarg nieograniczony na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej, dostawę i montaż pieca c.o. oraz dostosowanie istniejącej instalacji c.o. w budynku Starostwa w Wołominie, ul. Kobyłkowska 1a.

Ogłoszenie zamieszczono: 09.04.2004 r.
Data składania ofert: 23.04.2004 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 23.04.2004 r., godz. 11.00
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Starostwo Powiatu Wołomińskiego z siedzibą w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3 ogłasza przetarg nieograniczony - na podstawie art. 39 w zw. z art. 43 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) - na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej, dostawę i montaż pieca c.o. oraz dostosowanie istniejącej instalacji c.o. w budynku Starostwa w Wołominie, ul. Kobyłkowska 1a.


1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3 pok. Nr 4 w godzinach 9.00-15.00. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest Pani Marzena Bańka - tel.: 787 43 01 w. 128.

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej, montaż pieca gazowego c.o. oraz dostosowanie instalacji c.o. istniejącej dla potrzeb nowego ogrzewania. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.

3. Pożądany termin wykonania zamówienia - do 30.08.2004r.

4. W przetargu mogą uczestniczyć wykonawcy posiadający:
- potencjał ekonomiczny - zapłata po zrealizowaniu całości zamówienia,
- uprawnienia do wykonania prac będących przedmiotem zamówienia,
- uprawnienia wykonawcze budowlane oraz nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Oferta wykonawcy nie spełniającego warunków zostanie odrzucona.

5. Zamawiający odstępuje od pobierania wadium.

6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena - 100%.

7. Oferty należy składać w terminie do dnia 23.04.2004 r. do godz. 10.00 w kancelarii Starostwa (pok. Nr 4) w siedzibie Zamawiającego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.04.2004 r. o godz. 11.00 w pok. Nr 4 w siedzibie Zamawiającego.

8. Termin związania ofertą - 30 dni od daty składania ofert.
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 09.04.2004 r., godz. 09.00
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 09.04.2004 r., godz. 09.00
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.04.2004 r., godz. 09.00Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1046 razy.