Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Budowa chodnika i zjazdów wraz z odwodnieniem w pasie drogi 28574 (ul. Mazowiecka) w miejscowości Dobczyn gmina Klembów

Ogłoszenie zamieszczono: 24.07.2009 r.
Data składania ofert: 17.08.2009 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 17.08.2009 r., godz. 11.00
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 206.000 EURO


Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na budowę chodnika i zjazdów wraz z odwodnieniem w pasie drogi 28574 (ul. Mazowiecka) w miejscowości Dobczyn gmina Klembów.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl.

Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika i zjazdów wraz z odwodnieniem w pasie drogi 28574 (ul. Mazowiecka) w miejscowości Dobczyn gmina Klembów.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza udzielenia zamówienia uzupełniającego.
Miejsce realizacji: Dobczyn.

Termin wykonania zamówienia: Roboty budowlane należy zakończyć w terminie trzech miesięcy od daty podpisania umowy, jest ostateczny termin zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego. Inwestycję należy rozliczyć (oddać operat kolaudacyjny – 2 szt. i zgłosić zakończenie robót w PINB) w terminie jednego miesiąca od daty zakończenia robót.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
1. są uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
5. posiadają minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia do prowadzenia robót sanitarnych
6. posiadają minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia do prowadzenia robót drogowych.
7. wyrażą zgodę na 30 dniowy termin płatności za faktury
8. wykonali w ciągu 5 lat co najmniej 3 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

Wadium – Zamawiający nie wymaga wadium.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100 %

Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.
Termin składania ofert upływa dnia 17.08.2009 r. o godzinie 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.08.2009 r. o godzinie 11.00 Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
 w sprawie dokumentacji przetargowej: Ewa Łuczyk – 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3 e-mail: zam@powiat-wolominski.pl,
 w sprawie opisu przedmiotu zamówienia: Przemysław Majewski – 05-200 Wołomin, ul. Kobyłkowska 1a.
Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.
Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.
Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.
Pozostałe informacje: -

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy.
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: 24.07.2009 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiar robót

Przekrój studnia

Przekrój wjazdy

Rysunek

Mapa

Chodnik przekrój

Odpowiedzi
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 24.07.2009 r., godz. 14.58
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 24.07.2009 r., godz. 14.58
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.07.2009 r., godz. 14.58Ewa ŁuczykDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 905 razy.