Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 2.500.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Wołomińskiego związanego z realizacją inwestycji w dziale 851 Ochrona Zdrowia.

Ogłoszenie zamieszczono: 17.08.2009 r.
Data składania ofert: 28.09.2009 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 28.09.2009 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości powyżej 206.000 EURO
Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3,
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 2.500.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Wołomińskiego związanego z realizacją inwestycji w dziale 851 Ochrona Zdrowia.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl.

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 2.500.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Wołomińskiego związanego z realizacją inwestycji w dziale 851 Ochrona Zdrowia.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Miejsce realizacji: powiat wołomiński.
Termin wykonania zamówienia: 15.09.2015 r.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
a. są uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
e. Wykonawcy-Banki działają na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1999 r. – Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.).
Dokumenty wymagane do potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- Formularz ofertowy wraz z formularzem cenowym (według załączonego druku) /zał. nr 1/;
- Upoważnienie do występowania w imieniu Wykonawcy - Pełnomocnictwo /zał. wykonawcy/;
UWAGA: dołączone wtedy o ile nie wynika z załączonych dokumentów;
- bank państwowy utworzony na podstawie ustawy Prawo bankowe – rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa w sprawie nadania statutu Banku, aktualny skład zarządu wraz z dokumentami powołującymi poszczególnych członków /zał. wykonawcy/;
- bank powołany na podstawie Kodeksu spółek handlowych i ustawy Prawo bankowe – odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego(wystawiony nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert) /zał. wykonawcy/;
- oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art.22 oraz że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24, ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /zał. nr 2/;
Wraz z aktualnymi zaświadczeniami:
a) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert) /zał. wykonawcy/.
b) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert) /zał. wykonawcy/.
c) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt. 9 ustawy – prawo zamówień publicznych /dotyczy podmiotów zbiorowych o których mowa w art. 2 Ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary Dz. U. nr 197 poz. 1661 (wystawiona nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert) /zał. wykonawcy/.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt.1, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne alboż uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. /zał. wykonawcy/
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania /zał. wykonawcy/
- parafowany projekt umowy /zał. Nr 4/.

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.
Wadium – 10.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy).

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100 %
Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.

Termin składania ofert upływa dnia 28.09.2009 r. o godzinie 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.09.2009 r. o godzinie 10.30 w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna.
Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
 w sprawie dokumentacji przetargowej: Ewa Łuczyk – 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3 e-mail: zam@powiat-wolominski.pl,
 w sprawie opisu przedmiotu zamówienia: Jadwiga Tomasiewicz, Barbara Ryszawy – 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3.

Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.
Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.
Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.
Pozostałe informacje: -


Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: 17.08.2009 r.
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (20.08.2009)

Uchwała Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu (20.08.2009)

Budżet Powiatu na rok 2009 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu (20.08.2009)

Zmiany w budżecie (20.08.2009)

Opinia RIO o projekcie budżetu na 2009 rok (20.08.2009)

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2008 (20.08.2009)

Opinia RIO w sprawie wykonania budżetów za ostatnie dwa lata budżetowe (20.08.2009)

Uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium w ciągu ostatnich dwóch lat (20.08.2009)

Prognoza długu na 31 grudnia 2009 roku oraz na lata następne - stan na dzień 31.03.2009 r. (20.08.2009)

Zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek - stan na dzień 31.05.2009 r. (20.08.2009)

Informacja o planowanych spłatach kredytów i pożyczek - stan na dzień 31.05.2009 r. (20.08.2009)

Wyciągi ze sprawozdań za 2007, 2008 oraz za I kwartał 2009 r. (Rb- 27S, Rb - 28 S, Rb - Z, Rb - N, Rb - NDS) (20.08.2009)

Wyciągi ze sprawozdań za 2007, 2008 oraz za I kwartał 2009 r. (Rb- 27S, Rb - 28 S, Rb - Z, Rb - N, Rb - NDS) (20.08.2009)

Wyciągi ze sprawozdań za 2007, 2008 oraz za I kwartał 2009 r. (Rb- 27S, Rb - 28 S, Rb - Z, Rb - N, Rb - NDS) (20.08.2009)

RB-27s (20.08.2009)

RB-27zz (20.08.2009)

RB-28s (20.08.2009)

RB-31 (20.08.2009)

RB-33 (20.08.2009)

RB-34 (20.08.2009)

RB-50-1 (20.08.2009)

RB-50 (20.08.2009)

RB-N (20.08.2009)

RB-NDS (20.08.2009)

RB-Z (20.08.2009)

RB-Z (20.08.2009)

Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu (20.08.2009)

StatutPowiatu (20.08.2009)

Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego wyborze Starosty, Wicestarosty, Skarbnika, Członków Zarządu (20.08.2009)

Informacja o stanie mienia Powiatu Wołomińskiego (20.08.2009)

NIP, REGON (20.08.2009)

Odpowiedź (25.08.2009)

Odpowiedź (26.08.2009)

Odpowiedź (27.08.2009)

Odpowiedź (03.09.2009)

Odpowiedź (04.09.2009)

Odpowiedź (14.09.2009)

Odpowiedź (14.09.2009)

Odpowiedź (22.09.2009)
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 17.08.2009 r., godz. 15.18
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 17.08.2009 r., godz. 15.18
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.08.2009 r., godz. 15.18Ewa ŁuczykDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1600 razy.