Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych - prac wykończeniowych we wznoszonym budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie na powierzchni około 450 m2.

Ogłoszenie zamieszczono: 20.04.2004 r.
Data składania ofert: 08.06.2004 r., godz. 09.00
Data otwarcia ofert: 08.06.2004 r., godz. 10.00
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie, ul. Sasina 15, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie, tel. (0-22) 787 64 61 lub (0-22) 787 64 62; fax (0-22) 787 64 61 w. 100 lub (0-22) 787 64 62 w. 110, e-mail: wolomin@mazowsze.straz.pl ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych - prac wykończeniowych we wznoszonym budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie na powierzchni około 450 m2.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie, ul. Sasina 15, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie, tel. (0-22) 787 64 61 lub (0-22) 787 64 62; fax (0-22) 787 64 61 w. 100 lub (0-22) 787 64 62 w. 110, e-mail: wolomin@mazowsze.straz.pl

I.2) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie, ul. Sasina 15, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie, tel. (0-22) 787 64 61 lub (0-22) 787 64 62; fax (0-22) 787 64 61 w. 100 lub (0-22) 787 64 62 w. 110, e-mail: wolomin@mazowsze.straz.pl

I.3) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie, ul. Sasina 15, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie, tel. (0-22) 787 64 61 lub (0-22) 787 64 62; fax (0-22) 787 64 61 w. 100 lub (0-22) 787 64 62 w. 110, e-mail: wolomin@mazowsze.straz.pl

I.4) ADRES, NA KTÓRY NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY/ WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie, ul. Sasina 15, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie, tel. (0-22) 787 64 61 lub (0-22) 787 64 62; fax (0-22) 787 64 61 w. 100 lub (0-22) 787 64 62 w. 110.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego
wykonanie robót budowlanych

- prac wykończeniowych we wznoszonym budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej [KP PSP] w Wołominie na powierzchni około 450 m2,

II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia:

ROBOTY BUDOWLANE
- wykonanie posadzek wraz z izolacjami termicznymi i przeciwdźwiękowymi,
- wykonanie ścianki zamykającej piętro z przeszklonych profili aluminiowych z osadzonymi w niej drzwiami wykonanymi z przeszklonych profili aluminiowych,
- wykonanie ścianki zamykającej sekretariat z przeszklonych profili aluminiowych z osadzonymi w niej drzwiami wykonanymi z przeszklonych profili aluminiowych,
- wykonanie tynków wewnętrznych,
- wykonanie stropów podwieszonych z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych na rusztowaniu,
- dostarczenie i montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonanie okładzin schodów i balustrady klatki schodowej,
- dostarczenie szaf wnękowych,

ROBOTY HYDRAULICZNE
- wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z uzbrojeniem,
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania ułożenie rur i montaż grzejników.

ROBOTY ZEWNĘTRZNE
- okładziny schodów zewnętrznych z płytek kamionkowych,
- balustrady schodów zewnętrznych.

II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw
ul. Sasina 15, 05-200 Wołomin

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej
NIE

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
NIE


II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia
w przedziale powyżej 60 000 EUR do 5 000 000 EUR

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA
90 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WYMAGANE WADIUM
6 000,00 PLN

III.2) INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI WYKONAWCY ORAZ INFORMACJE I FORMALNOŚCI NIEZBĘDNE DO OCENY, CZY SPEŁNIA ON MINIMALNE WYMOGI EKONOMICZNE, FINANSOWE I TECHNICZNE

Do przetargu mogą przystąpić firmy, które:
 w ostatnich 3 latach kalendarzowych firma wykonała podobne roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł netto rocznie, lub łącznie w ciągu ostatnich 3 lat kalendarzowych firma wykonała podobne roboty budowlane o wartości całkowitej nie mniejszej niż 1 200 000,00 zł,
 dostarczą oświadczenie, że spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
 dostarczą oświadczenie, o braku przesłanek do wykluczenia firmy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177),

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia należy:
 zsumować wartość wykonanych robót budowlanych wszystkich występujących razem firm,
 wskazać pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i, ewentualnie, zawarcia umowy.


SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:
1. cena - 90 %
2. Okres gwarancji na roboty budowlane - 10 %

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień
Dostępne do: 1 czerwca 2004r.
Cena: 90,00 zł (należy wpłacić na konto Starostwa Wołomińskiego numer 36 1020 1042 0000 8802 0016 6868)

IV.3.2) Termin składania ofert
8 czerwca 2004r. Godz. 9.00

IV.3.3) Termin związania ofertą
60 dni od ostatecznego terminu składania ofert

IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert
8 czerwca 2004r., godz. 10.00
Miejsce świetlica w siedzibie Zamawiającego, ul. Sasina 15, Wołomin


SEKCJA V: INNE INFORMACJE

V.1) CZY ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/ PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ?
NIE
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 20.04.2004 r., godz. 13.21
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 20.04.2004 r., godz. 13.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.04.2004 r., godz. 13.21Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1638 razy.