Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Dostawa paliwa i artykułów samochodowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wołominie

Ogłoszenie zamieszczono: 20.08.2009 r.
Data składania ofert: 31.08.2009 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 31.08.2009 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 206.000 EURO

Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę paliwa i artykułów samochodowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wołominie.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa i artykułów samochodowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wołominie.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających
Miejsce realizacji: powiat wołomiński.
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
a) są uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:
1. Aktualny dokument (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) dopuszczający wykonawcę do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej); w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.
2. Zaświadczenie wykonawcy o nie zaleganiu z należnościami podatkowymi do Urzędu Skarbowego lub o uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego; w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.
3. Zaświadczenie wykonawcy o nie zaleganiu z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub o uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności; w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.
4. Podpisane istotne postanowienia umowy.
5. Wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami.
6. Oświadczenie wynikające z postanowień art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
7. Podpisany Opis Przedmiotu Zamówienia.
8. Formularz cenowy.

Wadium – 3.000,00 zł
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 50 %
wartość upustu -50 %


Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.
Termin składania ofert upływa dnia 31.08.2009 r. o godzinie 1000
Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.08.2009 r. o godzinie 1030 Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawie dokumentacji przetargowej: Ewa Łuczyk – 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3 e-mail: zam@powiat-wolominski.pl,
- w sprawie opisu przedmiotu zamówienia: Paweł Szymanowski – 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3 e-mail: zam@powiat-wolominski.pl,
Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.
Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.
Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.
Pozostałe informacje: -

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy.
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: 20.08.2009 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (20.08.2009)
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 20.08.2009 r., godz. 11.18
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 20.08.2009 r., godz. 11.18
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.08.2009 r., godz. 11.18Ewa ŁuczykDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1122 razy.