Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Remont nawierzchni bitumicznej ulic: Wiejskiej, Polnej i Racławickiej w Tłuszczu.

Ogłoszenie zamieszczono: 08.09.2009 r.
Data składania ofert: 30.09.2009 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 30.09.2009 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 206.000 EURO

Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na remont nawierzchni bitumicznej ulic: Wiejskiej, Polnej i Racławickiej w Tłuszczu.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl.
Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni bitumicznej ulic: Wiejskiej, Polnej i Racławickiej w Tłuszczu.


Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających
Miejsce realizacji: Tłuszcz
Termin wykonania zamówienia: 3 tygodnie od daty podpisania umowy.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
a) są uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
e) wyrażą zgodę na 30 dniowy termin płatności za faktury.

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:
a) Wypełniony i podpisany "FORMULARZ OFERTOWY”,
b) oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ o spełnieniu warunków ustawowych i warunków zawartych w SIWZ
c) kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo ak¬tualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
d) zaakceptowane istotne postanowienia umowy,
e) Kosztorys ofertowy szczegółowy zgodny z załączonym przedmiarem robót.


Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100 %

Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.
Termin składania ofert upływa dnia 30.09.2009 r. o godzinie 10.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.09.2009 r. o godzinie 10.30 Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawie dokumentacji przetargowej: Ewa Łuczyk – 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3 e-mail: zam@powiat-wolominski.pl,
- w sprawie opisu przedmiotu zamówienia: Maciej Styś – 05-200 Wołomin, ul. Kobyłkowska 1a e-mail: zam@powiat-wolominski.pl,
Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.
Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.
Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.
Pozostałe informacje: -

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy.
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: 08.09.2009 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Przedmiar robót

Specyfikacja techniczna

Odpowiedz 24.09.2009
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 08.09.2009 r., godz. 09.11
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 08.09.2009 r., godz. 09.11
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.09.2009 r., godz. 09.11Ewa ŁuczykDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 916 razy.