Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Dostawę wyposażenia Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie z podziałem na zadania.

Ogłoszenie zamieszczono: 10.09.2009 r.
Data składania ofert: 22.09.2009 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 22.09.2009 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 206.000 EURO


Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie z podziałem na zadania.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1 – Dostawa i montaż do pracowni urządzania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu.

Zadanie nr 2 – Dostawa i montaż do pracowni agrobiznesu.

Zadanie nr 3 – Dostawa i montaż do pracowni praktycznej nauki zawodu: maszynoznawstwo, podstaw techniki i urządzania terenów zieleni.

Zadanie nr 4 – Dostawa i montaż do pracowni praktycznej nauki zawodu: szklarnia- produkcja ogrodniczych roślin ozdobnych, warzywnictwa.

Zadanie nr 5 – Dostawa i montaż do pracowni praktycznej nauki zawodu: instruktażowa.

Zadanie nr 6 – Dostawa i montaż do pracowni techniki biurowej.

Zadanie nr 7 – Dostawa i montaż do pracowni językowej.

Zadanie nr 8 – Dostawa i montaż do pracowni językowej.

Zadanie nr 9 – Dostawa i montaż do pracowni biologicznej.

Zadanie nr 10 – Dostawa i montaż do pracowni matematycznej .


Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Miejsce realizacji: Radzymin.

Termin wykonania zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
1. są uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena spełniania warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/ nie spełnia.

W celu potwierdzenia, że dostawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:
1. Dokumenty wymagane:
1. formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru wraz z wykazem dostaw (załącznik nr 1),
2. formularz cenowy z wykorzystaniem wzoru – (załącznik nr 1-10 do oferty),
3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
4. aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
5. oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podst. art. 24 z wykorzystaniem wzoru (załącznik nr 2);
6. oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z wykorzystaniem wzoru- (załącznik nr 3);
7. parafowane istotne postanowienia umowy (załącznik nr 4),
8. certyfikaty wytrzymałościowe dla oferowanego sprzętu
9. atesty dla zastosowanych materiałów – dotyczy zadania od nr 1 do nr 10
10. karty katalogowe potwierdzające spełnienie parametrów technicznych przez oferowany sprzęt – dotyczy zadania nr 6

Wadium – Zamawiający nie wymaga wadium.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100 %

Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.
Termin składania ofert upływa dnia 18.09.2009 r. o godzinie 10:00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.09.2009 r. o godzinie 10:30 w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.


Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawie dokumentacji przetargowej: Ewa Łuczyk – 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, e-mail: zam@powiat-wolominski.pl,
- w sprawie opisu przedmiotu zamówienia: Robert Rasiński – 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3.
Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.
Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.
Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.
Pozostałe informacje: -

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy.
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych:10.09.2009 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Zadanie1

Zadanie2

Zadanie3

Zadanie4

Zadanie5

Zadanie6

Zadanie7

Zadanie8

Zadanie9

Zadanie10

Formularz cenowy zadanie1

Formularz cenowy zadanie2

Formularz cenowy zadanie3

Formularz cenowy zadanie4

Formularz cenowy zadanie5

Formularz cenowy zadanie6

Formularz cenowy zadanie7

Formularz cenowy zadanie8

Formularz cenowy zadanie9

Formularz cenowy zadanie10

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Oświadczenie 2

Istotne postanowienia umowy

Odpowiedzi + przedłużenie terminu składania ofert
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 10.09.2009 r., godz. 14.14
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 10.09.2009 r., godz. 14.14
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.09.2009 r., godz. 14.14Ewa ŁuczykDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1204 razy.