Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach po byłych warsztatach szkolnych w ZS w Zielonce z przeznaczeniem na Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną – Etap I roboty zewnętrzne.

Ogłoszenie zamieszczono: 23.09.2009 r.
Data składania ofert: 22.10.2009 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 22.10.2009 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 206.000 EURO


Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl


ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach po byłych warsztatach szkolnych w ZS w Zielonce z przeznaczeniem na Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną – Etap I roboty zewnętrzne.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach po byłych warsztatach szkolnych w ZS w Zielonce z przeznaczeniem na Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną – Etap I roboty zewnętrzne.

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Miejsce realizacji: Zielonka.

Termin wykonania zamówienia: 60 dni od daty wprowadzenia na budowę.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
a) są uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena spełniania warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/ nie spełnia.

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:
a) formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru-( załącznik nr 1)
b) kosztorys ofertowy wykonany metodą szczegółową - sporządzony zgodnie z książką przedmiarów stanowiącą załącznik do SIWZ,
c) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
d) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
e) dysponowaniem w celu wykonania zamówienia przynajmniej 1 osobą posiadającą;
- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
- uprawnienia o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- uprawnienia o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
f) ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 200 000 PLN.
g) oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z wykorzystaniem wzoru- (załącznik nr 3)
h) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podst. art. 24 z wykorzystaniem wzoru (załącznik nr 2)
i) parafowane istotne postanowienia umowy (zał. Nr 4)
j) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 przedsięwzięcia budowlanego odpowiadającego swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości minimum 200 tys. zł. netto, potwierdzone odpowiednimi dokumentami z których wynika, że roboty te zostały wykonane należycie (załącznik nr 5)

Wadium – Zamawiający nie wymaga wadium.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100 %

Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.
Termin składania ofert upływa dnia 15.10.2009 r. o godzinie 10.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.10.2009 r. o godzinie 11.00 w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.


Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawie dokumentacji przetargowej: Ewa Łuczyk – 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, e-mail: zam@powiat-wolominski.pl,
- w sprawie opisu przedmiotu zamówienia: Robert Rasiński – 05-200 Wołomin, e-mail: zam@powiat-wolominski.pl
Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.
Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.
Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.
Pozostałe informacje: -

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy.
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych 23.09.2009 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Przedmiar

Odpowiedzi + przedłużenie terminu składania ofert

Poprawiony przedmiar

Modyfikacja + przedłużenie terminu składania ofert
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 23.09.2009 r., godz. 14.15
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 23.09.2009 r., godz. 14.15
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.09.2009 r., godz. 14.15Ewa ŁuczykDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1005 razy.