Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych z podziałem na zadania: Część 1 – drogi powiatowe w gm. Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Część 2 - drogi powiatowe w gm. Tłuszcz Część 3 – drogi powiatowe w gm. Radzymin, Dąbrówka Część 4 – drogi powiatowe w gm. Jadów, Strachówka

Ogłoszenie zamieszczono: 23.10.2009 r.
Data składania ofert: 02.11.2009 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 02.11.2009 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 206.000 EURO

Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg powiatowych z podziałem na zadania:
Część 1 – drogi powiatowe w gm. Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin,
Część 2 - drogi powiatowe w gm. Tłuszcz
Część 3 – drogi powiatowe w gm. Radzymin, Dąbrówka
Część 4 – drogi powiatowe w gm. Jadów, Strachówka


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl.
Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych z podziałem na zadania.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających
Miejsce realizacji: powiat wołomiński.
Termin wykonania zamówienia: 30.03.2010 r.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
a) są uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
e) zgoda na 30 termin płatności za fakturę,
f) posiadają piaskarki na nośniku samochodowym z pługiem nie mniej niż 2 szt.
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:
1. Dokumenty wymagane:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
b) załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100 %

Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.
Termin składania ofert upływa dnia 02.11.2009 r. o godzinie 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.11.2009 r. o godzinie 10.30 Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
 w sprawie dokumentacji przetargowej: Ewa Łuczyk – 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3 e-mail: zam@powiat-wolominski.pl,
 w sprawie opisu przedmiotu zamówienia: Bronisława Bożena Borkowska – 05-200 Wołomin, ul. Kobyłkowska 1A e-mail: zam@powiat-wolominski.pl,
Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.
Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.
Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.
Pozostałe informacje: -

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy.
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: 23.10.2009 r.

Specyfikacja istonych warunków zamówienia

Mapa

Zasady odśnieżania

Zadanie Nr 1

Zadanie Nr 2

Zadanie Nr 3

Zadanie Nr 4
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 23.10.2009 r., godz. 09.56
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 23.10.2009 r., godz. 09.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.10.2009 r., godz. 09.56Ewa ŁuczykDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1512 razy.