Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

zadania 1: konwojowanie wartości pieniężnych, innych przedmiotów wartościowych (konwój) zadanie 2: ochrona fizyczna obiektu przy ul. Kobyłkowskiej 1 a w Wołominie.

Ogłoszenie zamieszczono: 13.11.2009 r.
Data składania ofert: 26.11.2009 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 26.11.2009 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 206.000 EURO


Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na :
zadania 1: konwojowanie wartości pieniężnych, innych przedmiotów wartościowych (konwój)
zadanie 2: ochrona fizyczna obiektu przy ul. Kobyłkowskiej 1 a w Wołominie.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl.

Przedmiotem zamówienia jest:
zadania 1: konwojowanie wartości pieniężnych, innych przedmiotów wartościowych (konwój)
zadanie 2: ochrona fizyczna obiektu przy ul. Kobyłkowskiej 1 a w Wołominie.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Miejsce realizacji: Starostwo Powiatowe w Wołominie

Termin wykonania zamówienia:
zadanie 1: od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.
zadanie 2: od 01.01.2001r. do 31.12.2010r.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
a) są uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, przepisami prawa do wykonania zamówienia.
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:
1. Dokumenty wymagane:
a. Aktualny dokument (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) dopuszczający wykonawcę do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej); w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.
b. Zaświadczenie wykonawcy o nie zaleganiu z należnościami podatkowymi do Urzędu Skarbowego lub o uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego; przypadku gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
c. Zaświadczenie wykonawcy o nie zaleganiu z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub o uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności ; w przypadku gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
d. Zaakceptowane i podpisane Istotne Postanowienia Umowy
e. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z załącznikami.
f. Oświadczenie wynikające z postanowienia art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz art. 24 Pzp
g. Parafowany opis przedmiotu zamówienia.
h. Koncesja + ewentualne zmiany w formie decyzji.
i. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.
j. Wykaz wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat usług, ze szczególnym uwzględnieniem usług świadczonych na rzecz podmiotów prowadzących działalność zbliżoną do działalności zamawiającego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem wartości, przedmiotu, data wykonania i odbiorców usług oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.
k. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wraz z dowodem zapłaty składki z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia.
l. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
ł Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

Wadium – Zamawiający nie wymaga wadium.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena - 100%

Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.
Termin składania ofert upływa dnia 26.11.2009 r. o godzinie 10:00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.11.2009 r. o godzinie 10:30 w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawie dokumentacji przetargowej: Ewa Łuczyk – 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, e-mail: zam@powiat-wolominski.pl,
- w sprawie opisu przedmiotu zamówienia: Marzena Bańka – 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3.
Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.
Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.
Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.
Pozostałe informacje: -

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy.
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych 13.11.2009r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 13.11.2009 r., godz. 11.15
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 13.11.2009 r., godz. 11.15
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.11.2009 r., godz. 11.15Ewa ŁuczykDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 949 razy.