Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne – projekty z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 Wykonanie projektu budowlanego na adaptację zabytkowego Pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne. Zadanie nr 2 Wykonanie projektu ogrodzenia. Zadanie nr 3 Wykonanie projektu zagospodarowania zabytkowego parku.

Ogłoszenie zamieszczono: 20.11.2009 r.
Data składania ofert: 30.11.2009 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 30.11.2009 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 206.000 EURO

Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na adaptację zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne – projekty z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1
Wykonanie projektu budowlanego na adaptację zabytkowego Pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne.
Zadanie nr 2
Wykonanie projektu ogrodzenia.
Zadanie nr 3
Wykonanie projektu zagospodarowania zabytkowego parku.


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl.
Przedmiotem zamówienia jest Adaptację zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne – projekty z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1
Wykonanie projektu budowlanego na adaptację zabytkowego Pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne.
Zadanie nr 2
Wykonanie projektu ogrodzenia
Zadanie nr 3
Wykonanie projektu zagospodarowania zabytkowego parku

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających
Miejsce realizacji: Chrzęsne.
Termin wykonania zamówienia:
a/termin złożenia dokumentacji budowlanej do jednostki administracyjnej w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę - 90 dni od dnia podpisania umowy.
b/Kosztorysy, przedmiary robót, Specyfikacje wykonania i odbioru robót, itp. wchodzące w zakres SIWZ – termin złożenia 90 dni od dnia podpisania umowy.
c/W uzasadnionych przypadkach Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia czasu realizacji przedmiotu zamówienia.
d/Za zakończenie zamówienia i termin, od którego liczone jest rozliczenie finansowe, Zamawiający uważa dostarczenie przez Wykonawcę prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
• są uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
• posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
• znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
• nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:
Dokumenty wymagane:
a) formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - ( załącznik nr 1)
b) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
d) oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z wykorzystaniem wzoru- (załącznik nr 3)
e) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podst. art. 24 z wykorzystaniem wzoru (załącznik nr 2)
f) parafowane istotne postanowienia umowy (zał. Nr 4)
g) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat robót, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch odpowiadających swoją wartością ( zadanie nr 1 min 200 tys. zł., zadanie nr 2 – min 30 tys. zł., zadanie nr 3 – min. 50 tys. zł.) i rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Akceptowane są jedynie referencje za projektowanie prac na obiektach objętych ochroną konserwatorską (załącznik nr 5)
h) uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia m.in.
- zadanie nr 1 w branży architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, gazowej
- zadanie nr 2 w branży architektonicznej
- zadanie nr 3 wykształcenie w branży projektowania architektury krajobrazu (parki zabytkowe)
i) zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego architektów, inżynierów budownictwa aktualne na dzień składania ofert.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100 %

Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.
Termin składania ofert upływa dnia 30.11.2009 r. o godzinie 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.11.2009 r. o godzinie 10.30 Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
 w sprawie dokumentacji przetargowej: Ewa Łuczyk – 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3 e-mail: zam@powiat-wolominski.pl,
 w sprawie opisu przedmiotu zamówienia: Robert Rasiński – 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3 e-mail: zam@powiat-wolominski.pl,
Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.
Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.
Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.
Pozostałe informacje: -

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy.
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: 20.11.2009 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Inwentaryzacja

Program użytkowy

Sprawozdanie z badań i nadzoru archeologicznego

Badania architektoniczne

Odpowiedź (25.11.2009)
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 20.11.2009 r., godz. 15.14
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 20.11.2009 r., godz. 15.14
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.11.2009 r., godz. 15.14Ewa ŁuczykDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1567 razy.