Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Dostawa wyposażenia do Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala Powiatowego w Wołominie.

Ogłoszenie zamieszczono: 27.11.2009 r.
Data składania ofert: 07.12.2009 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 07.12.2009 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 206.000 EURO

Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia do Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala Powiatowego w Wołominie.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala Powiatowego w Wołominie.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających
Miejsce realizacji: Wołomin, ul. Gdyńska 1/3
Termin wykonania zamówienia: 19.12.2009 r.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału:
a) są uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu dotyczy obu zadań.

W celu potwierdzenia, że dostawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:
1. Dokumenty wymagane:
 formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru ( załącznik nr 1)
 formularze cenowe z wykorzystaniem wzoru – (załączniki cenowe do oferty),
 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
 aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
 oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podst. art. 24 z wykorzystaniem wzoru (załącznik nr 2);
 oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z wykorzystaniem wzoru- (załącznik nr 3);
 parafowane istotne postanowienia umowy (załącznik nr 4).

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100 %

Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.
Termin składania ofert upływa dnia 07.12.2009 r. o godzinie 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.12.2009 r. o godzinie 10.30 Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
 w sprawie dokumentacji przetargowej: Ewa Łuczyk – 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3 e-mail: zam@powiat-wolominski.pl,
 w sprawie opisu przedmiotu zamówienia: Robert Rasiński – 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3 e-mail: zam@powiat-wolominski.pl,
Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.
Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.
Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.
Pozostałe informacje: -

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy.
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: 27.11.2009 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Fotele, krzesła,taborety

Zestaw do magnetoterapii

Rowerek treningowy

Stół rehabilitacyjny

Kabina do ćwiczeń UGUL

Łóżko szpitalne ortopedyczne z ramą wyciągową

Rolety, folia

Negatoskop

Stół zabiegowy

Lampa bezcieniowa przejezdna

Łóżko szpitalne ortopedyczne

Stolik zabiegowy

Leżanka-kozetka

Szafka przyłóżkowa

Taboret lekarski

Meble w systemie stelaża auluminiowego

Meble ze stali kwasoodpornej

Stół zabiegowy

Stolik

Zestaw komputerowy

Fotel do pobrań i kroplówek

Kuchenka mikrofalowa

Stół kuchenny

Chłodziarko zamrażarka wolnostojąca

Wózek wanna

Drabinka ścienna sportowa

Materac rehabilitacyjny

Załącznik cenowy

Odpowiedź

Odpowiedź

Odpowiedź

Odpowiedź

Odpowiedź

Odpowiedź

Odpowiedź

Odpowiedź
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 27.11.2009 r., godz. 14.51
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 27.11.2009 r., godz. 14.51
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.11.2009 r., godz. 14.51Ewa ŁuczykDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1106 razy.