Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

zadanie nr 1 : świadczenie usług pocztowych przy użyciu maszyn do frankowania dotyczących przesyłek o wadze powyżej 50g w obrocie krajowym i zagranicznym nadawanych w UP w Wołominie na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie. Zadanie nr 2 : świadczenie usług pocztowych „ Opłata skredytowana” dotyczących przesyłek o wadze powyżej 50g w obrocie krajowym i zagranicznym nadawanych w UP w Radzyminie przez Wydział Budownictwa na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie.

Ogłoszenie zamieszczono: 10.12.2009 r.
Data składania ofert: 21.12.2009 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 21.12.2009 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 206.000 EURO
Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na
zadanie nr 1 : świadczenie usług pocztowych przy użyciu maszyn do frankowania dotyczących przesyłek o wadze powyżej 50g w obrocie krajowym i zagranicznym nadawanych w UP w Wołominie na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie.
Zadanie nr 2 : świadczenie usług pocztowych „ Opłata skredytowana” dotyczących przesyłek o wadze powyżej 50g w obrocie krajowym i zagranicznym nadawanych w UP w Radzyminie przez Wydział Budownictwa na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl.
Przedmiotem zamówienia jest :
zadanie nr 1 : świadczenie usług pocztowych przy użyciu maszyn do frankowania dotyczących przesyłek o wadze powyżej 50g w obrocie krajowym i zagranicznym nadawanych w UP w Wołominie na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie.
Zadanie nr 2 : świadczenie usług pocztowych „ Opłata skredytowana” dotyczących przesyłek o wadze powyżej 50g w obrocie krajowym i zagranicznym nadawanych w UP w Radzyminie przez Wydział Budownictwa na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.
Miejsce realizacji: powiat wołomiński.
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2010 r.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
a) są uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, przepisami prawa do wykonania zamówienia,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
c) oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:
1. Dokumenty wymagane:
a) Aktualny dokument (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) dopuszczający wykonawcę do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem (odpisy z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej); w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.
b) Zezwolenie na wykonanie działalności pocztowej udzielonej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 6 ustawy prawo pocztowe z dnia 12 czerwca 2003 r. (dz. U. nr 130, poz. 1188 z późn. zm.) lub oświadczenie o ustawowym zwolnieniu z uzyskania ww. zezwolenia.
c) Upoważnienie do podpisania oferty w przypadku, gdy oferta zostanie podpisana przez osoby/osobę, których uprawnienie do dokonywania tej czynności nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.
d) Zaakceptowane i podpisane istotne postanowienia umowy.
e) Wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami.
f) Oświadczenie wynikające z postanowień art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz art. 24 Pzp
g) Parafowany opis przedmiotu zamówienia.

Wadium – Zamawiający nie wymaga wadium.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100 %

Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.
Termin składania ofert upływa dnia 21.12.2009 r. o godzinie 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.12.2009 r. o godzinie 10.30 Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.


Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
 w sprawie dokumentacji przetargowej: Ewa Łuczyk – 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3 e-mail: zam@powiat-wolominski.pl,
 w sprawie opisu przedmiotu zamówienia: Marzena Bańka – 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3.
Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.
Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.
Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.
Pozostałe informacje: -

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy.
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: 10.12.2009 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Istotne postanowienia umowy Zad. 2

Istotne postanowienia umowy Zad. 1
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 10.12.2009 r., godz. 11.44
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 10.12.2009 r., godz. 11.44
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.12.2009 r., godz. 11.44Ewa ŁuczykDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 972 razy.