Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Adaptacje pomieszczeń po byłej szkole na potrzeby Domu Dziecka w Równem

Ogłoszenie zamieszczono: 11.12.2009 r.
Data składania ofert: 31.12.2009 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 31.12.2009 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 206.000 EURO


Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na adaptacje pomieszczeń po byłej szkole na potrzeby Domu Dziecka w Równem
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl.

Przedmiotem zamówienia jest adaptacje pomieszczeń po byłej szkole na potrzeby Domu Dziecka w Równem
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Miejsce realizacji: Dom Dziecka w Równem

Termin wykonania zamówienia: 45 dni od dnia wprowadzenia na budowę

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
a) są uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,


W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:
Dokumenty wymagane:

1. formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - (załącznik nr 1)
2. kosztorys ofertowy wykonany metodą szczegółową - sporządzony zgodnie z książką przedmiarów stanowiącą załącznik do SIWZ,
3. aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
4. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
5. oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z wykorzystaniem wzoru- (załącznik nr 3)
6. oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podst. art. 24 z wykorzystaniem wzoru (załącznik nr 2)
7. parafowane istotne postanowienia umowy (załącznik nr 4)
8. wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 przedsięwzięć budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia każda o wartości minimum 50.000 zł brutto, potwierdzone odpowiednimi dokumentami
z których wynika, że roboty te zostały wykonane należycie (załącznik nr 5)

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

Wadium – Zamawiający nie wymaga wadium.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena za wykonanie zadania- 100%
Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.
Termin składania ofert upływa dnia 31.12.2009 r. o godzinie 10.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.12.2009 r. o godzinie 10.30 w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.


Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawie dokumentacji przetargowej: Ewa Łuczyk – 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, e-mail: zam@powiat-wolominski.pl,
- w sprawie opisu przedmiotu zamówienia: Robert Rasiński – 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3.
Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.
Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.
Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.
Pozostałe informacje: -

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy.
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych:11.12.2009 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Przedmiar

Rysunek
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 11.12.2009 r., godz. 14.40
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 11.12.2009 r., godz. 14.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.12.2009 r., godz. 14.40Ewa ŁuczykDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1016 razy.