Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Dostawa kruszyw drogowych z transportem do siedziby WDP ul. Kobyłkowska 1a Wołomin

Ogłoszenie zamieszczono: 16.12.2009 r.
Data składania ofert: 28.12.2009 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 28.12.2009 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 206.000 EURO


Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na Dostawę kruszyw drogowych z transportem do siedziby WDP ul. Kobyłkowska 1a Wołomin
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszyw drogowych z transportem do siedziby WDP ul Kobyłkowska Wołomin
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Miejsce realizacji: Wydział Dróg Powiatowych ul. Kobyłkowska w Wołominie

Termin wykonania zamówienia: 15.12.2010

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
a) są uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówieni
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
e) wyrażą zgodę na 30 dniowy termin płatności za faktury


W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:
Dokumenty wymagane:
1. wypełniony i podpisany „FORMULARZ OFERTOWY”
2. oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ o spełnieniu warunków ustawowych i warunków zawartych w SIWZ
3. kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do działalności gospodarczej
4. zaakceptowane istotne postanowienia umowy.

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

Wadium – Zamawiający nie wymaga wadium.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena za wykonanie zadania- 100%
Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.
Termin składania ofert upływa dnia 28.12.2009 r. o godzinie 1000
Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.12.2009 r. o godzinie 1030 w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.


Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawie dokumentacji przetargowej: Ewa Łuczyk – 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, e-mail: zam@powiat-wolominski.pl,
- w sprawie opisu przedmiotu zamówienia: Bronisława Borkowska – 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3.
Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.
Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.
Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.
Pozostałe informacje: -

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy.
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych:16.12.2009 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 16.12.2009 r., godz. 11.01
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 16.12.2009 r., godz. 11.01
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.12.2009 r., godz. 11.01Ewa ŁuczykDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1056 razy.