Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Przetarg nieograniczony na rozbudowę budynku Starostwa Powiatu Wołomińskiego w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3.

Ogłoszenie zamieszczono: 19.05.2004 r.
Data składania ofert: 07.06.2004 r., godz. 09.30
Data otwarcia ofert: 07.06.2004 r., godz. 10.00
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Starostwo Powiatu Wołomińskiego w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 ogłasza przetarg nieograniczony według art. 39 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) na rozbudowę budynku Starostwa Powiatu Wołomińskiego w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3.

1. W przetargu mogą uczestniczyć firmy posiadające potencjał kadrowy pod względem kwalifikacji do realizacji zamówienia oraz nie podlegające wykluczeniu z postępowania na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

2. Firmy mogą otrzymać bezpłatnie dokumentację przetargową w tym specyfikację istotnych warunków zamówienia zawierającą warunki przystąpienia do przetargu i sposób wyłonienia oferty najkorzystniejszej. Dokumentację przetargową można otrzymać w godzinach urzędowania w siedzibie Zamawiającego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, pokój Nr 3.

3. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Pan Waldemar Andrzejczyk - Naczelnik Wydziału Planowania i Realizacji, tel. 787-43-01 wew. 126, fax: 787-42-99 w godz. 9°°-15°°.

4. Pożądany termin realizacji zamówienia: 30.11.2004 r.

5. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie (w %): cena - 100 %.

6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci mający prawo występowania w obrocie prawnym i spełniający niżej podane warunki:
- Oferent składający ofertę nie może być wykluczony z postępowania na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
- Oferent posiada środki finansowe niezbędne do wykonania zamówienia.
- Oferent posiada potencjał kadrowy odpowiedni pod względem kwalifikacji do wykonania zamówienia.
- Oferent posiada potencjał sprzętowy umożliwiający wykonanie zamówienia.
- Oferent posiada doświadczenie w wykonywaniu podobnych robót.

7. Oferty należy składać w terminie do dnia 07.06.2004 r. do godz. 9.30 w Kancelarii Starostwa (pok. Nr 4).
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.06.2004 r. o godz. 10.00 w pok. Nr 3 w Starostwie Powiatu Wołomińskiego w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3. Oferenci mogą być obecni podczas otwarcia ofert.

8. Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 45 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9. O wynikach przetargu zainteresowani dowiedzą się z ogłoszenia zamieszczonego na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatu Wołomińskiego oraz z ogłoszenia umieszczonego na stronie internetowej Starostwa: www.powiat-wolominski.pl.
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 21.05.2004 r., godz. 13.27
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 21.05.2004 r., godz. 13.27
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.05.2004 r., godz. 13.27Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1251 razy.