Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Oczyszczanie pozimowe, mechaniczne zamiatanie ulic na terenie Powiatu Wołomińskiego

Ogłoszenie zamieszczono: 18.03.2010 r.
Data składania ofert: 31.03.2010 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 31.03.2010 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Wołomin: Oczyszczanie pozimowe, mechaniczne zamiatanie ulic na terenie Powiatu Wołomińskiego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wołomiński, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie, tel. 7874301,03,04 w. 152, faks 0-22 7765093.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-wolominski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Oczyszczanie pozimowe, mechaniczne zamiatanie ulic na terenie Powiatu Wołomińskiego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Oczyszczanie pozimowe, mechaniczne zamiatanie ulic na terenie Powiatu Wołomińskiego.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.00.00-2, 90.21.10.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków, na podstawie złożonych dokumentów.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków, na podstawie złożonych dokumentów.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków, na podstawie złożonych dokumentów.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków, na podstawie złożonych dokumentów.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków, na podstawie złożonych dokumentów.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
• wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
wypełniony formularz ofertowy; zaakceptowane istotne postanowienia umowy
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat-wolominski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.03.2010 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin pok. nr 4 (kancelaria).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: a) Oczyszczanie poziome ulic w miejscowościach: Marki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin - o długości 54,423 km wg załącznika nr 1 (liczonej wzdłuż krawężnika), b) Zamiatania ulic - w miejscowościach: Marki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin - o długości 54,423 km wg załącznika nr 1 (liczonej wzdłuż krawężnika),.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: a) Oczyszczanie poziome ulic - polegające na oczyszczeniu przez łopatowanie i zamiatanie całej szerokości jezdni wraz z krawężnikami, bezpiecznikami, dostępnymi zatokami przystankowymi i parkingowymi usytuowanymi w poziomie jezdni, z zalegającego po zimie piasku i zanieczyszczeń, przewiduje się jednorazowe wykonanie prac na ulicach Część I w miejscowościach: Marki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin - o długości 54,423 km wg załącznika nr 1 (liczonej wzdłuż krawężnika), b) Zamiatania ulic - mechaniczne usunięcie zanieczyszczeń z całej szerokości jezdni wraz z krawężnikami, bezpiecznikami, dostępnymi zatokami przystankowymi i parkingowymi usytuowanymi w poziomie jezdni, z zalegającego po zimie piasku i zanieczyszczeń, przewiduje się dwukrotne wykonanie prac na ul. Części I w miejscowościach: Marki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin - o długości 54,423 km wg załącznika nr 1 (liczonej wzdłuż krawężnika),.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.00.00-2, 90.21.10.00-9.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.10.2010.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: a) Oczyszczanie poziome ulic - w miejscowościach: Radzymin, Dąbrówka, Klembów - o długości 32,91 km wg załącznika nr 1 (liczonej wzdłuż krawężnika), b) Zamiatania ulic - w miejscowościach: Radzymin, Dąbrówka, Klembów - o długości 32,91 km wg załącznika nr 1 (liczonej wzdłuż krawężnika),.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: a) Oczyszczanie poziome ulic - polegające na oczyszczeniu przez łopatowanie i zamiatanie całej szerokości jezdni wraz z krawężnikami, bezpiecznikami, dostępnymi zatokami przystankowymi i parkingowymi usytuowanymi w poziomie jezdni, z zalegającego po zimie piasku i zanieczyszczeń, przewiduje się jednorazowe wykonanie prac na ulicach Część II w miejscowościach: Radzymin, Dąbrówka, Klembów - o długości 32,91 km wg załącznika nr 1 (liczonej wzdłuż krawężnika), b) Zamiatania ulic - mechaniczne usunięcie zanieczyszczeń z całej szerokości jezdni wraz z krawężnikami, bezpiecznikami, dostępnymi zatokami przystankowymi i parkingowymi usytuowanymi w poziomie jezdni, z zalegającego po zimie piasku i zanieczyszczeń, przewiduje się dwukrotne wykonanie prac na ul. Części II w miejscowościach: Radzymin, Dąbrówka, Klembów - o długości 32,91 km wg załącznika nr 1 (liczonej wzdłuż krawężnika),.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.00.00-2, 90.21.10.00-9.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.10.2010.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: a) Oczyszczanie poziome ulic - w miejscowościach: Tłuszcz, Strachówka, Jadów, Poświętne - o długości 21,602 km wg załącznika nr 1 (liczonej wzdłuż krawężnika), b) Zamiatania ulic - w miejscowościach: Tłuszcz, Strachówka, Jadów, Poświętne - o długości 21,602 km wg załącznika nr 1 (liczonej wzdłuż krawężnika),.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: a) Oczyszczanie poziome ulic - polegające na oczyszczeniu przez łopatowanie i zamiatanie całej szerokości jezdni wraz z krawężnikami, bezpiecznikami, dostępnymi zatokami przystankowymi i parkingowymi usytuowanymi w poziomie jezdni, z zalegającego po zimie piasku i zanieczyszczeń, przewiduje się jednorazowe wykonanie prac na ulicach Część III w miejscowościach: Tłuszcz, Strachówka, Jadów, Poświętne - o długości 21,602 km wg załącznika nr 1 (liczonej wzdłuż krawężnika), b) Zamiatania ulic - mechaniczne usunięcie zanieczyszczeń z całej szerokości jezdni wraz z krawężnikami, bezpiecznikami, dostępnymi zatokami przystankowymi i parkingowymi usytuowanymi w poziomie jezdni, z zalegającego po zimie piasku i zanieczyszczeń, przewiduje się dwukrotne wykonanie prac na ul. Części III w miejscowościach: Tłuszcz, Strachówka, Jadów, Poświętne - o długości 21,602 km wg załącznika nr 1 (liczonej wzdłuż krawężnika),.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.00.00-2, 90.21.10.00-9.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.10.2010.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienie dot. fomularza ofertowego 19.03.2010

Odpowiedź + zmiana terminu składania ofert

Wyjaśnienia + Zmiana terminu składania ofert (29.03.2010)
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 18.03.2010 r., godz. 09.59
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 05.04.2013 r., godz. 09.35
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.04.2013 r., godz. 09.35Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
18.03.2010 r., godz. 09.59Ewa ŁuczykDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1269 razy.