Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Konserwacja i naprawa samochodów, pojazdów, maszyn drogowych i urządzeń w WID

Ogłoszenie zamieszczono: 20.02.2012 r.
Data składania ofert: 27.02.2012 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 27.02.2012 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Konserwacja i naprawa samochodów, pojazdów, maszyn drogowych i urządzeń w WID
Numer ogłoszenia: 40313 - 2012; data zamieszczenia: 20.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wołomiński , ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie, tel. 7874301,03,04 w. 152, faks 0-22 7765093.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-wolominski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja i naprawa samochodów, pojazdów, maszyn drogowych i urządzeń w WID.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Konserwacja i naprawa samochodów, pojazdów, maszyn drogowych i urządzeń w WID.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.20.00-3, 50.11.81.00-6, 50.11.40.00-7, 50.11.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.



II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków, na podstawie złożonych dokumentów.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu spełnienia tego warunku Wykonawca musi wykazać że zrealizował lub realizuje co najmniej jedno zamówienie na usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów, pojazdów silnikowych oraz podobnych urządzeń w ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, o łącznej wartości nie mniejszej niż 20.000,00 PLN w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy to w tym okresie. Dopuszcza się sumowanie zrealizowanych lub realizowanych zamówień, celem wskazania spełnionego warunku. Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków, na podstawie złożonych dokumentów.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

a) warsztat mechaniczny co najmniej jedno stanowisko wyposażone w urządzenia i narzędzia niezbędne do wykonywania zamówienia. Dla części SIWZ nr 1, 2, wymaga się aby warsztat był wyposażony w komputer do diagnostyki systemów elektrycznych pojazdów, silników i układów mających wpływ na bezpieczeństwo jazdy i sprawności środków transportowych. Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków, na podstawie złożonych dokumentów.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu spełnienia tego warunku Wykonawca przedstawi wykaz osób zdolnych do wykonywania zamówienia a) Minimum jedna osoba posiadająca dyplom mistrza mechaniki dla części nr 1, 2, 3 lub równoważny w zawodzie mechaniki samochodowej. Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków, na podstawie złożonych dokumentów.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 10.000,00 PLN Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków, na podstawie złożonych dokumentów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

inne dokumenty: - Formularz ofertowy - Oświadczenie oferenta - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Istotne postanowienia umowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmiany w wynagrodzeniu w przypadku ustawowej zmiany wysokości podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat-wolominski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.02.2012 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin pokój nr 4 (kancelaria).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Naprawa i konserwacja samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Naprawa i konserwacja samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.20.00-3, 50.11.81.00-6, 50.11.40.00-7, 50.11.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.



CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Naprawa i konserwacja samochodów ciężarowych, pojazdów i maszyn drogowych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Naprawa i konserwacja samochodów ciężarowych, pojazdów i maszyn drogowych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.20.00-3, 50.11.81.00-6, 50.11.40.00-7, 50.11.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.



CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Naprawa i konserwacja urządzeń.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Naprawa i konserwacja urządzeń.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.20.00-3, 50.11.81.00-6, 50.11.40.00-7, 50.11.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Odpowiedzi
Wytworzył lub odpowiada za treść:Wicestarosta Wołomiński - Konrad Rytel, data: 20.02.2012
Wprowadził:Sylwia Perzanowska, data: 20.02.2012 r., godz. 11.05
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 05.04.2013 r., godz. 10.55
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.04.2013 r., godz. 10.55Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
03.04.2012 r., godz. 08.44Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
23.02.2012 r., godz. 10.48Sylwia PerzanowskaAktualizacja przetargu
20.02.2012 r., godz. 11.05Sylwia PerzanowskaDodanie przetargu

Strona oglądana: 1167 razy.