Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne - zagospodarowanie zabytkowego parku, ogrodu przypałacowego, wykonanie ciągów komunikacyjnych, oświetlenia terenu, systemu nawadniania z wyłączeniem obszaru przy piwniczce terenowej

Ogłoszenie zamieszczono: 25.04.2012 r.
Data składania ofert: 15.05.2012 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 15.05.2012 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne - zagospodarowanie zabytkowego parku, ogrodu przypałacowego, wykonanie ciągów komunikacyjnych, oświetlenia terenu, systemu nawadniania z wyłączeniem obszaru przy piwniczce terenowej
Numer ogłoszenia: 93447 - 2012; data zamieszczenia: 25.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wołomiński , ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie, tel. 7874301,03,04 w. 152, faks 0-22 7765093.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-wolominski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne - zagospodarowanie zabytkowego parku, ogrodu przypałacowego, wykonanie ciągów komunikacyjnych, oświetlenia terenu, systemu nawadniania z wyłączeniem obszaru przy piwniczce terenowej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne - zagospodarowanie zabytkowego parku, ogrodu przypałacowego, wykonanie ciągów komunikacyjnych, oświetlenia terenu, systemu nawadniania z wyłączeniem obszaru przy piwniczce terenowej.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.00-0, 45.11.27.10-5, 45.11.27.11-2, 45.23.31.61-5, 45.23.32.00-1, 45.31.00.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 150.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wnoszonego wadium Wadium w wysokości 50 000,00 zł. powinno być wniesione w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.05.2012r. do godziny 10.00. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie spowoduje odrzucenie oferty. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane lub wpłacone na rachunek zamawiającego w banku: PKO BP SA 24 1020 1042 0000 8102 0016 6942 z adnotacją: Wadium - Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne - zagospodarowanie zabytkowego parku, ogrodu przypałacowego, wykonanie ciągów komunikacyjnych, oświetlenia terenu, systemu nawadniania z wyłączeniem obszaru przy piwniczce terenowej. 2. Zasady wnoszenia wadium Wadium wnosi się w jednej z następujących form: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych, 3) gwarancjach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężny, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy zdeponować w kasie Starostwa w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, a do oferty załączyć kserokopię z potwierdzeniem przez kasę przyjęcia w depozyt. 3. Zasady zwrotu wadium Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci, zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Utrata wadium 1. Zgodnie z art. 46 ust. 4a zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 2. Zgodnie z art. 46 ust 5 ustawy zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków na podstawie złożonych dokumentów
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków na podstawie złożonych dokumentów
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków na podstawie złożonych dokumentów
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków na podstawie złożonych dokumentów
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków na podstawie złożonych dokumentów
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
wypełniony formularz ofertowy; oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; harmonogram rzeczowo-terminowy przedsięwzięcia; kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową; dot. wykazu robót budowlanych -co najmniej dwóch, każda o wartości minimum 1.000.000 zł brutto, w tym przynajmniej 1 w obiektach wpisanych do rejestru zabytków; dot. wykazu osób - Dołączyć imienny wykaz osób zdolnych do realizacji niniejszego zamówienia z podaniem ich kwalifikacji, do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie danych kwalifikacji - tytuł zawodowy w danym zakresie oraz praktykę zawodową. Zamawiający wymaga dysponowaniem, w celu wykonania zamówienia, osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami o specjalnościach: Jedna osoba z uprawnieniami nadzoru prac w terenach zieleni Dwie osoby posiadające uprawnienia chirurgów drzew Jedna osoba w zakresie instalacji sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Jedna osoba w zakresie budowy dróg; ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych)
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
W przypadku zaistnienia okoliczności wykonania robot dodatkowych, których nie można było przewidzieć przed podpisaniem umowy, Zamawiający przedłuży termin trwania umowy o czas niezbędny do wykonania przedmiotu umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat-wolominski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.05.2012 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet VI-wykorzystanie walorów kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji. Działanie 6.1. Kultura..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Obmiar

Obmiar 2

Elektryka

Plan sytuacyjny drogi

Profil podłużny drogi

Przekroje konstrukcyjne

Przekroje poprzeczne

Zieleń rys. 1

Zieleń rys. 2

Zieleń rys. 3

Mapa 1

Mapa 2

Mapa inwentaryzacyjna

Przedłużenie terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Plan zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu

Mapa inwentaryzacja - projekt wykonawczy

Rozkład róże

Rozkład wjazd

Rozkład plac

Rozkład gospodarcze

Mapa projekt - projekt wykonawczy

Wykaz roślin rabata różano-bylinowa

Projekt po poprawkach

Pnie drzew

Rysunek - rabaty różano-bylinowe

Wykaz materiału roślinnego- drzewa i krzewy

Wykaz drzew do usunięcia

Latarnia parkowa

Odpowiedź

Odpowiedź

Projekt cz. 1

Projekt cz. 2

Projekt cz. 3

Tabela inwentaryzacyjna

Opis do projektu wykonawczego
Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 25.04.2012
Wprowadził:Sylwia Perzanowska, data: 25.04.2012 r., godz. 10.10
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 11.09.2015 r., godz. 13.37
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.09.2015 r., godz. 13.37Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
10.09.2015 r., godz. 15.18Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
05.04.2013 r., godz. 11.03Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
05.04.2013 r., godz. 11.03Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
11.05.2012 r., godz. 13.36Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
11.05.2012 r., godz. 13.26Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
11.05.2012 r., godz. 09.57Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
11.05.2012 r., godz. 09.57Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
11.05.2012 r., godz. 09.16Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
10.05.2012 r., godz. 15.05Sylwia PerzanowskaAktualizacja przetargu
10.05.2012 r., godz. 14.58Sylwia PerzanowskaAktualizacja przetargu
10.05.2012 r., godz. 14.57Sylwia PerzanowskaAktualizacja przetargu
10.05.2012 r., godz. 14.55Sylwia PerzanowskaAktualizacja przetargu
10.05.2012 r., godz. 14.53Sylwia PerzanowskaAktualizacja przetargu
08.05.2012 r., godz. 15.23Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
08.05.2012 r., godz. 15.22Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
26.04.2012 r., godz. 14.53Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
26.04.2012 r., godz. 14.28Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
26.04.2012 r., godz. 09.28Sylwia PerzanowskaAktualizacja przetargu
25.04.2012 r., godz. 14.47Sylwia PerzanowskaAktualizacja przetargu
25.04.2012 r., godz. 10.12Sylwia PerzanowskaAktualizacja przetargu
25.04.2012 r., godz. 10.10Sylwia PerzanowskaDodanie przetargu

Strona oglądana: 2106 razy.